Aktívne opatrenia a islam

Prvá správa americkej medzirezortnej pracovnej skupiny k aktívnym opatreniam z októbra 1981 upozorňovala na skutočnosť, že Moskva, v konfrontácii so Spojenými štátmi americkými v Afrike a na Blízkom Východe, akcentovala operácie na podporu priatelenia sa s islamskými krajinami. Ich cieľom bolo tiež prezentovať a ukázať, že islam má v ZSSR priaznivé podmienky. V tomto kontexte čs. rozviedka navrhla napríklad aktívne opatrenie (AO) CHALAIS, ktorého autorom bol pplk. Zdeněk Fryauf "Fučík" z 36. odboru.

 

Pplk. Zdeněk Fryauf „Fučík“ (nar. 1932) - do služieb MV nastupuje v auguste 1953, ako „správny zamestnanec“- profesionálny tanečník. Do služobného pomeru nastupuje v roku 1957 a stáva sa starším pomocníkom náčelníka s povinnosťou umeleckého výkonu. V lete roku 1964 pechádza k rozviedke na 1. odbor (americký). V roku 1969-1970 pôsobil na rezidenture v Mexiku. V októbri 1970 bol preložený na 3. odbor Správy A (afro-ázijský odbor; po reorganizácii v roku 1971 premenovaný na 47. odbor). V rámci 47. odboru pôsobil v rokoch 1970-1976 a 1978-1980 na rezidentúre v Káhire. V roku 1980 nastupuje na odbor aktívnych a vplyvových opatrení (36. odbor), kde zostáva až do 31. decembra 1989, kedy odchádza do dôchodku.

Cieľom AO Chalais bolo:

  1. Odhaliť úsilie imperializmu (najmä amerického) ovládnuť strategicky významný islamský svet okrem iného aj využitím islamskej reakcie.
  2. Presadzovať orientáciu islamských hnutí na pokrokové protiimperialistické sily a spoluprácu so svetovými pokrokovými silami na čele so ZSSR

Operácia nakoniec nebola zrealizovaná z dôvodu zastavenia operatívnej činnosti rozviedky v súvislosti so zmenami, ktoré priniesol november 1989. Možno zaujímavejšie ako samotné AO sú okolnosti a dôvody jeho vzniku, ktoré dokumentujú navrhovaný spôsob realizácie ako aj vazalský vzťah medzi KGB a jeho „menšími sestrami“ so satelitných komunistických krajín.

„Pri pracovnom jednaní medzi predstaviteľmi úsekou aktívnych opatrení VSB ZSSR (Výbor pre štátnu bezpečnosť, KGB - pozn. autora) a I. správy ZNB v septembri 1984 bolo dohodnuté spoločne vydať knihu „IMPERIALIZMUS A ISLAM“ s cieľom distribuovať túto knihu v krajinách Blízkeho Východu. Táto úloha bola neskôr zahrnutá aj do plánov opatrení I. správy ZNB a doporučení priateľov, organizovať AO na úseku problematiky militantného islamu. AO CHALAIS bude splnením úlohy schválenej I. námestníkom MV ČSSR genmjr. Alojzom Lorencom ako súčasť prehľadu opatrení FMV ČSSR na úseku problematiky islamského faktoru. Záujem o vydanie brožúry potvrdili priatelia pri vzájomnej schôdzke v júni 1987, kde sa tiež rozhodli na realizácii AO CHALAIS finančne participovať. Predtým priatelia zaslali svoje principiálne stanovisko k obsahovému zameraniu  a niektoré podkladové materiály“.[1]

Aktívne opatrenie CHALAIS malo byť realizované ako stopäťdesiat stránková kniha vydaná v arabštine, napísaná z „pozície liberálneho islamského smeru“. Publikácia nemala „útočiť proti samotnej podstate islamu ako na náboženstva“, ale mala „ukázať korán ako „zdroj sociálne-pokrokových ideí, ktorých dôsledná realizácia povedie k zlepšeniu hospodársko-spoločenského postavenia islamských más. Takéto poňatie islamu musí sprevádzať dôsledný protiimperialistický boj islamských krajín a hnutí. Kniha mala v štyroch kapitolách rozpracovávať nasledujúce problémy:

  1. Imperialistické úsilie ovládnuť islamský svet
  2. Nástroje imperializmu v boji proti pokrokovému islamskému  hnutiu 
  3. Sociálna a hospodárska situácia v islamskom svete
  4. Vlastenecká fronta a islamské sily“[2]

Rukopis knihy spracovanej na základe téz a podkladových materiál od Sovietov vznikol koncom júla 1987. Vypracoval ho agent československej rozviedky s krycím menom DOUDEK[3].

Doudek bol Palestínčan, člen „ľavého krídla Al Fatahu“, ktorý sa v čase písania brožúry zdržiaval v ČSSR, odkiaľ pochádzala jeho manželka. Autorský honorár 6000 Kčs bol vyplatený čs. rozviedkou vyplatený a náklady na vydanie publikácie sa rozhodli zaplatiť Sovieti. 

Kniha mala pôvodne vyjsť v Damašku ale po zatknutí vydavateľa tamojšou tajnou políciou sa vydanie knihy skoplikovalo a predlžovalo až do konca roku 1989, kedy k jeho realizácie z pochopiteľných dôvodov nakoniec nedošlo.
 

Autor: Martin Slávik


[1] ABS, f. I.S-SNB, reg.č. 90078/138.

[2] Ibidem

[3] Viz: Archivní protokol ABS, I. správa ZNB, reg.č.: 47531 (ač: A4743).