Úspechy komunistickej rozviedky - prehľad aktívnych a vplyvových operacií zo siene bojových tradíciíi

V tomto článku prezentujeme aktívne opatrenia (operácie), ktoré mali svoje čestné miesto na paneloch v Sieni bojových tradícií československej rozviedky. Podľa povereného náčelníka čs. rozviedky plk. Ondreja Dovinu mala táto pamätná sieň prezentovať „materiály vystihujúce najslávnejšiu činnosť a výsledky rozviedky“.1 Išlo o operácie z obdobia po roku 1964, kedy zaznamenali v činnosti rozviedky komunistického Československa veľký boom. I prostredníctvom týchto operácií je možné pozorovať istú kontinuitu a porovnávať metódy a ich realizáciu s činnosťou postsovietských tajných služieb, resp. ich dezinformačných aktivít.

Vznik pamätnej miestnosti - siene bojových tradícií bol iniciovaný v roku 1977. Zriadená bola v → v centrále - hlavnej budove rozviedky v Prahe – Kobylisých a prezentovala vybrané „najväčšie úspechy“, ktoré čs. rozviedka dosiahla. Svoju samostatnú časť tu samozrejme mali aj aktívne opatrenia. Dnes pravdepodobne je najznámejšiou operáciou aktívne opatrenie „Neptun“. Išlo o pripravenú akciu čs. rozviedky a KGB, kde došlo k „náhodnému“ objavu niekoľkých bedien v šumavskom Čiernom jazere s obsahom viacerých nacistických dokumentov. Pripravená medializácia "nálezu" mala svojim obsahom konfrontovať a kompromitovať hlavne nemeckých polikov. Táto operácia sa však do pamätnej siene nedostala. Jej autor - bývalý zástupca náčelníka 8. odboru aktívnych opatrení mjr. Ladislav Bittman „Brychta“ v r. 1968 útekom do USA „zradil“ a zaradil sa do skupiny → defektorov komunistickej rozviedky. Operáciu „Neptún“ nahradili v sieni iné akcie. Časť aktívnych opatrení bola prezentovaná tiež v paneloch venovaných podpore tzv. národno-oslobodzovacích hnutí. Išlo najmä o podporu kubánskej revolúcie.

Obr. (Hore) Sieň bojových tradícií čs. rozviedky s konferenčným stolom u kotrého sa podpisovala väčšina zmluv o spolupráci so spriatelenými komunistickými službami. (Dole) Detail na panel s najvyššími predstaviteľmi SSSR a ČSSR. Zdroj: ABS

AO Karno

Medzi najstaršie akcie a jeden z prvých panelov v pamätnej sieni bolo aktívne opatrenie (AO) z roku 1964 s krycím názvom „KARNO“ – neskôr túto akciu na Západe dekonšpiroval a odhalil práve Ladislav Bittman.2

Zmyslom AO KARNO bola diskreditácia politiky USA v Indonézii, kompromitácia amerického veľvyslanca v Djakarte Jonesa3 a šéfa americkej špionáže v Indonésii Billiho Palmera.

Materály s protiamerickou tématikou, pripravené čs. rozviedkou boli publikované prostredníctvom agentúry4 riadenej rezidentúrou v Djakarte, v sérii reportáží v indonézskej tlači. Reportáže boli neskôr prebraté ďalšími indonézskymi médiami a vyvolali rozsiahlu protiamerickú kampaň.

V Djakarte prebehla pred budovou amerického zastupiteľského úradu séria masových demonštrácií, pri ktorých demonštrujúci niesli transparenty s nápismi ako: „ Jones starý špión CIA“. Jones choď domov“ a pod. Študentské a ženské organizácie žiadali prezidenta Sukarna o zatknutie Jonesa pre jeho podvratnú činnosť.

Výsledkom AO bolo vypovedanie Palmera z Indonézie a odvolanie všetkých dôstojníkov z USA, ktorí tam realizovali vojenský výcvik. Všetky americké spoločnosti v Indonézii boli znárodnené, politické styky boli prerušené a diplomatické styky umŕtvené. Veľký ohlas na AO bol zaznamenaný vo vysokých vládnych kruhoch a širokej verejnosti.“5

Ďalekosiahlejšie následky tejto dezinformačnej operácie, i keď by bolo prehnané pripisovať ich len samotnej kampani, boli napokon úplne opačné ako očakávali ich tvorcovia.6 Ani tisícky mŕtvych údajných komunistov, však neodradilo tvorcov panelu o najúspešnejších AO, aby túto operáciuho zaradili do „siene slávy a úspechov“ komunistickej rozviedky.

Obr. Dňa 16. 10. 1965 menoval prezident Sukarno gen. Suharta veliteľom armády (v rokoch 1967 - 1998 druhý prezident Indonézie), zdroj: IPPHOS​

Masakry v Indonésii 1965–1966
V roce 1965 Indonésii zachvátila politická krize, jejíž příčinou byly jak územní spory o Západní Novou Guineu a Severní Borneo, po nichž se Sukarno zcela odvrátil od Západu, tak sociální neklid na venkově, kde komunisty řízená organizace Barisan Tani Indonesia volala po rozdělení půdy mezi drobné rolníky. Sukarno se snažil situaci uklidnit tím, že přizval komunisty do vlády, ale 30. září došlo k vraždě šesti vysokých důstojníků. Ve vzniklém chaosu převzal 2. října s podporou USA moc v zemi velitel zvláštních jednotek KOSTRAD generál Suharto, obvinil Komunistickou stranu Indonésie z pokusu o státní převrat a zahájil násilnou likvidaci všech komunistů a jejich sympatizantů. Během následujícího půl roku bylo na různých místech Indonésie zavražděno obrovské množství lidí (odhady se pohybují mezi půl milionem a dvěma miliony). Komunistická strana Indonésie je od roku 1966 zakázána. Soubor odtajněných dokumentů americké ambasády v Jakartě z r. 1965 o masakru indonéskych komunistů (National Security Archive)

AO Richard

Ďalšie operácia prezentovaná na panely najúspešnejších aktívnych opatrení v sieni bojových tradícií, sa dotklo osudu „len“ jedného človeka, ktorým bol druhý prezident Nemeckej spolkovej republiky (NSR) Heinrich Lübke7.​

Operácia bola z roku 1966 a niesla krycí názov „RICHARD“. Jej autorom bol pplk. JUDr. Karl Fremund „FIKAR“, v období 1968 - 1969 zástupca náčelníka dezinformačného - 8. odboru.8

Hlavným zámerom bolo: „ priespieť spolu s ďalšími akciami k odloženiu zákona o nestíhaní vojenských zločinov spolkovým parlamentom a upozorniť širokú verejnosť na zločineckú činnosť, páchanú nacistami počas 2. sv. vojny v podniku Richardwerke na vojnových zajatcoch a tiež na skutočnosť, že prezident NSR Lübke nesie morálnu zodpovednosť za tieto zločiny.

Aktívne opatrenie bolo realizované formou medzinárodnej tlačovej konferencie o koncentračnom tábore „Richard“. Okrem toho bola zrelizovaná výstava originálnych dokumentov k téme. O konferencii rozsiahlo informovala československá tlač (Viz dole: články z Rudého Práva zo dňa 16. júna 1966 a 13. apríla 1967). Československá televízia premietala dokument z podzemných priestorov „Richardu“ s komentárom. V zahraničí bola konferencia komentovaná v tlači socialistických krajín, najmä v NDR. Televízia NDR natočila z priebehu konferencie krátky film. Zmienky o konferencii boli tiež v západnej tlači.“9

 

 

 

O diskreditáciu Heinricha Lübkeho sa opakovane pokúšali propagandisti z Východného Nemecka, no ako uvádza Petr Cajthaml, materiály z krajiny, ktorá bola jasnou nacistickou obeťou mali v očiach nemeckej, resp. západnej verejnosti, vyššiu váhu a dôveryhodnosť.10 AO prezentovalo postavu nemeckého prezidenta ako jedného z architektov tábora.​

Isté je, že táto dezinformačná kampaň prispela k predčasnému koncu Lübkeho prezidentského mandátu.​

 

Oficiální diplomatické styky se Spolkovou republikou Německo byly navázány po podpisu mezistátní smlouvy mezi ČSSR a SRN dne 11. prosince 1973 v Praze. V platnost vstoupila v červenci 1974. Součástí smlouvy bylo i uznání nedotknutelnosti hranic. Do té doby cíle vlivových a dezinformačních operací I. správy MV tuto skutečnost zohledňovali v operacích proti „revanšistům“ - Sudetským Němcům a jejich organizacím. Od roku 1974 zahájilo činnost  čs. velvyslanectví a souběžně i rezidentura v Bonnu. Do té doby rozvědka operovala na území SRN z čs. obchodního zastoupení ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byly pracovníci legalizování jako obchodní přidělenci podniků zahraničního obchodu (Motokov, Ferromet, Kovo, resp. za Ministerstvo zahraničního obchodu, ČSA, atd.) a také ze Západního Berlína.

AO Juda

Pôvodné či „vyrobené“ materiály z obdobia nacismu boli prostriedkom, ktorý čs.rozviedka v rámci svojich aktívnych opatrení využívala pomerne často. Tretía operácia, ktorá sa dostala do siene bojových tradícií niesla krýcí názov „JUDA“.

Jej cieľom bolo „vyvíjať tlak na vládu SRN (Spolkovej republiky Nemecko) v otázke predĺženia premlčacej doby pre potrestanie nacistických zločinov. Podkladom pre AO sa stali dovtedy nepublikované dokumenty o činnosti „Zentralstelle für jüdishe Aufswanderung“, týkajúce sa organizovania transportov Židov a zodpovednosti hitlerovského Nemecka za masové vraždenie Židov počas 2. svetovej vojny. Fotokópie dokumentov boli predané viacerým organizáciám v ČSSR aj cudzine oficiálne aj neoficiálne. Po dohode s RŽNO (Radou židovských náboženských obcí) v Prahe bol vláde SRN poslaný protestný dopis RŽNO, proti premlčaniu vojnových zločinov. Opisy tohto dopisu boli rozoslané 68 rôznym organizáciám v 20 krajinách s výzvou k protestu.

Dokumentačné židovské stredisko vo stredisko vo Viedni v procese proti Rajkowitschovi(?) a žiadalo o ďalšie. Boli mu predané dokumenty k orgánom gestapa Nőllemu a Gahleiterovi. Vydavateľstvo Europa-Verlag vo Viedni, zahrnulo dokumenty do série kníh o nacistických zločinoch. RŽNO vydala súhrn dokumentov v brožúre (v nem.jazyku) nákladom 1000 výtlačkov. Zahraničné vysielanie čs. rozhlasu použilo dokumenty pre relácie do nemecky hovoriacich oblastí.“11

Tieto tri aktívne opatrenia však neboli jedinými, ktoré sa v sieni bojových tradícií komunistickej rozviedky nachádzali.

Operácie na podporu národno-oslobodzovacích hnutí

Ďalšie aktívne opatrenia prezentované zahraničným delegáciám pri ich návšteve v centrále rozviedky boli prezentované v rámci panelov s názvami „Pomoc národno-oslobodzovacím hnutiam v rokoch 1962 – 1967“ – panel č. 10. a „Pomoc národno –oslobodzovacím hnutiam – panel č.11.

Panel č. 10 prezentoval najmä aktívne opatrenia zamerané na „podporu“ Kube v krajinách Latinskej Ameriky (LA). V roku 1961 bola spracovaná dlhodobá koncepcia, v rámci ktorej analyzoval úsek aktívnych opatrení možnosti využitia agentov jednotlivých rezidentúr rozviedky v LA.

Cieľom najdôležitejších AO na podporu Kuby (AO „Kuba“, „Fox“, „Družba“, „Plamen“), bolo organizovať „širokú podpornú akciu v krajinách LA na obranu kubánskej revolúcie pred pripravovanou americkou agresiou.“

Následne boli na panely popísané jednotlivé konkrétne operácie.

Prehlásenie výboru brazílskeho nacional. Hnutia na podporu Kuby – ovplyvnenie príprav ustanovenia Brazílskej komisie proti intervencii Američanov na Kubu – distribúcia plagátov s heslami- „Yankeeovia ruky preč od Kuby“- Prejav poslancov v brazílskom parlamente a publikovanie v tlači – články o výcviku kontrarevolucionárov v Guatemale pre pripravovaný útok na Kubu.

Články proti nátlaku USA v krajinách LA a proti pokračujúcej nepriateľskej politike prezidentov USA – výzva Brazílskej socialistickej strany k druhým stranám v krajine k vystúpeniu proti agresii USA voči Kube – Schôdza brazílskeho združenia demokratických právnikov schválila výzvu odsudzujúcu americkú agresiu voči Kube – výzva bolo odoslaná OSN, OAS, ZÚ – USA, Kuby a ďalším rôznym medzinárodným inštitúciám.

Distribúcia pokrokových kníh o Kube medzi dôstojníkmi brazílskej armády – Vydanie manifestu s podpisovou akciou na podporu Kuby proti americkej agresii – manifest bol rozoslaný všetkým zastupiteľským úradom krajín Latinskej Ameriky v Brazílii, OSN, OAS, tlači – organizovanie manifestácie s účasťou 40.tisíc ľudí v Porto Alegre – prednáška pre študentov o význame kubánskej revolúcie – pomaľovanie ulíc prokubánskymi heslami a vylepovanie plagátov študentmi...

..Organizovanie hnutí v krajinách LA k zakladaniu výborov na podporu Kuby – masové zverejnenie prípadov zneužita Rijského paktu USA proti Kube – Diskreditácia OAS, najmä jej opatrení proti Kube, formou právnickeho rozboru Charty OAS /kniha/ - Diskreditácia činnosti kubánskych kontrarevolucionárov pred verejnosťou v krajinách LA /Akce Plamen/, cieľom bolo narušiť spoluprácu Argentíny a USA v príprave zvláštnych záškodníckych oddieľov pre partizánsky boj proti Kube.

Rozoslanie falzifikátu dopisu argentínskeho študenta pracujúceho údajne na sekretariáte vojny, študentským a odborovým organizáciám a rozhlasovej stanici RIVADAVIA, ktorý odhaľoval prípravy na použitie Argentíncov v záškodníckych akciách proti Kube. Obsah dopisu vysielala rozhlasová stanica RIVADAVIA spolu s krtitikou týchto príprav a s výzvou aby príslušní argentínsky predstavitelia zaujali k tejto skutočnosti patričný postoj.“12

 

AO Plameň

Nie nepodobnou akciou prezentovanou na ďalšom panely bola napr. akcia „Plameň“ proti agresívnym akciám USA v Paname“ z roku 196413:

Išlo o reťazovú, celokontinentálnu operáciu, ktorá bola naviac rozšírená aj do Afriky a Ázie. Do jej realizácie boli zapojené všetky rezidentúry v oblasti.

Mexiko

Vyslaní dvaja agenti do Panami, kde získali materiál k protiamerickému článku v maxickej tlači - Zorganizované poslanie telegramu prezidentovi Panamy, USA, OSN, OAS študentskými a inými organizáciami – Okrem týchto akcií boli pripravené aj verejné protestné zhromaždenia.

Kolumbia

Bola zorganizovaná schôdza Národného výkonného výboru mládežnícko-liberálno-revolučného hnutia, kde bolo dohodnuté vytvorenie Národného výboru solidarity s Panamou a rozhodnuté o programe týždňa solidarity, v rámci ktorého sa konali študentské demonštrácie schôdze s predstaviteľmi panamského veľvyslanectva a vytvárané oddiely na obranu Panamy.

Argentína

V rámci akcie bol odoslaný dopis solidarity s Pnamou v mene argentínskeho inštitútu NOTO (?) panamskému prezidentovi. Dopis bol predaný argentínskej tlači – V uvedených krajinách bolo organizované šírenie menších bankoviek miestnej meny s protiamerickými heslami.

Brazília

Agentúrnou cestou boli zaistené solidárne akcie brazílskych študentov/manifestácie a pod./ boli zverejnené komentáre v tlači proti americkej intervencii v Paname, nesúhlasné prejavy v parlamente, rozhlasové programy, odborové schôdze.

Uruguay

Zorganizované protestné zhromaždenie na univerzite, verejné prehlásenie socialistickej strany Uruguaya a jej mládežníckej organizácie proti americkej agresii, komentáre v tlači, protiamerický komentár v Radio – Nacional a pod.

Bolívia

Boli organizované posielanie protestných dopisov a prejavov solidatŕity s ľudom Panamy bolívijskými študentmi – bola vydaná rezolúcia univerzitnej rady v Cochabambe, odsudzujúca americkú intervenciu v Paname.

Mali

Bolo zaistené odoslanie telegramu Strany PAI Senegalu 14, panamskej vláde a OSN proti agresívnej činnosti USA , na podporu Panamy a jej nezávislosti – ďalej akcie odborov na podporu solidarity s ľudom Panamy.

Nigéria

V novinách Sunday Express bol publikovaný článok na podporu Panamy proti americkej argesii

Ghana

Bolo zaistené publikovanie protiamerického článku k problému Panamy, odoslané telegramy panamskému prezidentovi a generálnemu tajomníkovi OSA, odsudzujúce agresiu USA voči Paname – Odbory informované o situácii internou bleskovkou.

India

V časopise OUTLOOK vyšiel protiamerický článok k panamskému problému.

Indonézia

V miestnej tlači vyšli protiamerické články v súvislosti s Panamou – zaistený komentár v indonézskom rozhlase – Indonézska študentská organizácia odoslala protestnú petíciu ZÚ USA a telegram solidarity panamským študentom.

Libanon

V časopise AS CHAAB zverejnený článok proti americkej agresii na podporu Panamy.15


Autor: Martin Slávik


1 ABS f. I. S-ZNB. SF 042.s 101.

4 Rozumej: prostredníctvom agenta .

5 ABS f. I. S-ZNB. SF 042.s 151.

6 Indonézsky komunisti povzbudení úspechom, sa s tichým súhlasom prezidenta Sukarna pokúsili o prevrat, na začiatku spojený s vraždou šiestich vysokopostavených indonézskych generálov. Armáda však tvrdo zareagovala, tvrdo zasiahla - pri jej operácii zameraných najmä proti Komunistickej strane Indonézie bolo zavraždených viac ako 300 tisíc ľudí a dovtedy najsilnejší politický subjekt, Komunistická strana Indonézie, musela prejsť do ilegality.

7 Heinrich Lὒbke - bol prezidentom NSR v rokoch 1959- 1969.

8 Detailnú štúdiu o tomto príslušníkovi ŠtB obsahujúcu aj informácie o jeho podiele na činnosti Odboru aktívnych opatrení napísal napr. Petr Cajthaml: https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik4-2006/kap04.pdf

9 ABS f. I. S-ZNB. SF 042.s 151.

11 ABS f. I. S-ZNB. SF 042.s 152.

12 ABS f. I. S-ZNB. SF 042.s 144.

14 Strana nezávislosti a práce - socialistická strana s komunistickými koreňmi

15 ABS f. I. S-ZNB. SF 042.s 148-149.