Vlasovci v boji za Prahu

Pavel Žáček

Ve sborníku Securitas Imperii právě vychází druhý díl edice dokumentů o spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy s 1. pěší divizí Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska (VS KONR), z něhož přinášíme několik ukázek. Jde o jedno z nejkontroverznějších, ale také nejdůležitějších témat, bezprostředně spjatých s průběhem květnového povstání. Přestože již byla tato finální a zjevně nejheroičtější anabáze dobrovoleckých jednotek Ruské osvobozenecké armády (ROA) z 5. až 9. května 1945 předmětem určitého odborného zájmu, stále ještě zůstává většina primárních pramenů skryta v přítmí českých archivů.

Nejrozsáhlejším souborem o činnosti vlasovských jednotek je bezesporu konvolut zpráv o vývoji vojenské a bezpečnostní situace v Praze a jejím okolí, soustředěných v převážné míře jako produkt zpravodajského a informačního systému Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“). Edice nejdůležitějších 211 hlášení a záznamů je prvním pokusem o odborné zpracování a zveřejnění dokumentace vzniklé činností Vojenského velitelství Velké Prahy ve větším rozsahu, která pochopitelně obohatí naše poznání některých vybraných klíčových momentů Pražského povstání, mnohdy s výrazným přesahem i do jiných oblastí než byla spolupráce s ruskými dobrovoleckými jednotkami.

Příjezd předvoje samostatného průzkumného oddílu 1. ruské divize VS KONR Kinskou (Štefanikovou) třídou, 6. května 1945, foto: archiv autora

 

Dokument č. 1

1945, 5. května, 21.30 hod. – Praha. Hlášení povstaleckého IV. úseku o příjezdu předvoje samostatného průzkumného oddílu (russ. Einzel-Aufklärungsabteilung 1600) 1. pěší divize VS KONR ku Praze.

Přední hlídka Vlasovců s 1 pancéřem pod vedením poručíka je v Chuchli. Dle jeho hlášení následuje prý[1] dalších 30 vozů (snad 8–9 [tanků?]). Ubytování ve Štefanikových kasárnách[2], kde se spojí s velitelstvím a podrobí dalším rozkazům.                          

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 31/B/1/4, originál Válečného deníku VVVP „Bartoš“. Originál rukopisu.

[…]

Průchod 1. pěšího pluku Zadní Třebání (nahoře) a jednotek 3. či 4. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR Hořelicemi (dnes Rudná), 6. května 1945, foto: archiv autora

Dokument č. 20

1945, 6. května 1945, 5.35 hod. – Praha. Hlášení mjr. Martina Brumly, velitele „na levém břehu“, z policejní stanice Malá Chuchle, po návratu ze štábu 1. pěší divize VS KONR v Suchomastech.[3]

1.) Přijel jsem v tomto okamž[iku] ze štábu Vlasova:

Mluvil jsem s vel[itelem] div[ize].

Zajavlali [ot] sbaja [sebja,] što [v] každom slučaju postarájutsa o osvoboženie goroda.“

            Na přání[,] aby okamžitě jedn[otky] k nám postavené nejblíže ke gorodu[,] aby postupovaly dále, bude vydán [rozkaz] po vyjasnění poměrů a situace na západě[,] odkud je hlášeno 20–30.000 SS.[4]

2.) […]

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/1/13, Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 32

1945, 6. května 1945, 13.35 hod. – Praha. Hlášení důstojníka Generálního inspektorátu vládního vojska pplk. Karla Emingera.

 

Telefonuje npor. Rendl[5] z Berouna, že je u štábu Vlasovců jako styčný důstojník. [Vlasovovy jednotky][6] Postupující na Prahu

A prosí[,] aby bylo rozhlasem oznámeno, že mají vozidla označena bílými kruhy a tanky čsl. vlajkami.[7]              

[Bral:] Janoušek

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/1/15, Bojová hlášení 2. oddělení VVVP „Bartoš“, 5.–6. 5. 1945, č. l. 63. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 47

1945, 6. května 1945, 16.30 hod.[8] – Praha. Hlášení brig. gen. Aloise Bendy z velitelství 38. revíru IV. policejního úseku.

Gen. Benda 38. revír[,] zpráva: Vlasovci prochází kolem 38. rev., v síle 1 pluku[9], 2. pluk pochoduje na stejné výši přes Jinonice na Prahu.[10] 3. pluk ještě dále na sever[11], 4. pluk v prostoru Stodůlky.[12] Mají lehké dělostřelectvo v síle 2 oddílů. Zanechali proti odporu na Zbraslavi sílu asi 2 rot. Část se přepravila u Zbraslavi na druhý břeh a postoupila do prostoru Modřan. Podle hlášení velitele čelného praporu.

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/2/13, Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

[…]

Velitel 1. ruské divize VS KONR genmjr. Sergej Kuzmič Buňačenko v nářaďovně továrny a. s. Walter v Jinonicích, 7. května 1945, foto: archiv autora

Lehká polní houfnice lehkého oddílu dělostřeleckého pluku 1. ruské divize VS KONR ostřelující z Jinonic německé pozice v okolí stadionu na Strahově, 7. května 1945, foto: archiv autora

Dokument č. 75

1945, 6. května 1945, 20.07 hod. – Praha. Hlášení por. Volmana z povstaleckého velitelství a. s. Walter v Praze XVII. – Jinonicích.

Byl pověřen kpt. Rendlem od vl[ádního] vojska, který je styčným důstoj[níkem] s gen. Budičenko [Buňačenko] v Řeporyjích, tel. 467-41[, zjistit:]

1.) kde kladou Němci největší odpor

2.) kudy N[ěmci] ustupují z P[ra]hy

3.) zda gestapo opustilo P[ra]hu

4.) v kterých budovách se nalézá gestapo

5) zjistit situaci v Ruzyni, Košířích, na Zlíchově, Horoměřicích a Suchdole a kladou-li N[ěmci] odpor.

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/1/13, Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 80

1945, 6. května 1945, 20.55 hod. – Praha. Hlášení vrch. stržm. Františka Pírka z četnické spojovací ústředny Zemského četnického velitelství v Praze.

[…]

7.45 [19.45 hod.] četn[nické] odd[ělení] Praha hlásí:[13]

Z Řeporyjí toto hlášení:

Štáb gen. Vlasova (a to gen. Vlasov, a gen. Budičenko [Buňačenko)] a asi 25.000 Vlasovců táhnou jednak na Motol, druhá [část] na Bílou horu.

Od nich byl vyslán spojovací důstojník, aby vojsko v Ruzyni a na letišti se do 1 hod. v noci vzdalo a složilo zbraně, jinak zahájí útok.

Zpráva tato není ověřena.

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/1/13, Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 86

1945, 7. května 1945, 0.03 hod. – Praha. Hlášení velitelství úseku Štefanikova kasárna o požadavku velitele 1. pěšího pluku 1. pěší divize VS KONR plk. Andreje Dmitrijeviče Archipova.

[…]

Žádají do 3h[od.] dodat plk. Archipovi [Archipovovi] do Štefanikov[ových] kasáren (k rukám mjr. Bouzka[14], který to předá) plán Prahy, ve kterém bude s červeným označením [provedeno vyznačení] středisek odporu a přibližnými označeními jeho síly a druhu.

            Žádá cirka 50 ozbrojených mužů ve stejnokroji buď četnictva, policie nebo československého vojska, znalých místních poměrů a označených opěrných bodů.

[…][15]                                                                          

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 103/CIII/2/13, Bojová hlášení, 7. 5. 1945, č. l. 12/3. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 104

1945, 7. května 1945[16], 7.10 hod. – Praha. Hlášení Zemského četnického velitelství v Praze

Kp[t]. Antones [Antonov][17] z Vlas[ovovy] armády se dostaví, má dopis od gen. Budičenko [Buňačenko] přímo pro Franka[18], s podmínkami pro kapitulaci. Má ssebou čsl. por. Charváta, který ho má vést.[19]

hlásí Praha III, Karmelitská                            

[…][20]

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 97/CIII/1/12, Bojová hlášení, 6. 5. 1945, č. l. 82. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 134

1945, 7. května 1945, 12.55 hod. – Praha. Telefonogram Kriminálního ředitelství Praha.

Přijal o 12.55 hod. okr. insp. Chochola.

Telefonicky bylo sem sděleno manželkou jednoho zdejšího zaměstnance, že Vlasovova armáda ustala na Pankráci (okolí na Jezerce) s útokem i obranou, ježto má nedostatek munice. Němci vnikají do bytů, loupí, ničí nábytek a zařízení obyvatelů. Velmi nutné! Doporučuji prověřit.

            Borovec[?][21]

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 98/CIII/1/12, Bojová hlášení, 7. 5. 1945. č. l. 97. Originál strojopisu.

[…]

 

Dokument č. 145

1945, 7. května 1945, 15.00 hod. – Praha. Hlášení o situaci 3. pěšího pluku 1. pěší divize VS KONR.

 Dosáhli jsme čáru trať z Hostivic [Hostivice] do Ruzyně, Liboc Hvězda, škola – trestnice v Ruzyni kas[árna] v Ruzyni ne – ostřelujeme je děly, Břevnov ano – voj. nemocnici, klášter [sv.] Markety, Pohořelecké kasárny, Ladronka, Motol, Bílá Hora.

            Němci se připravují opustit letiště v Ruzyni.

            3. [pěší] pluk gen. Vlasova prostor Bílá Hora.

            S.V. u Bělohorské krátkovlnné stanice kostela sv. Markéty[22] u Mohyly na Bílé hoře.

                                                Plk. Alexander [Alexandrov][23] – 3. pluk

            Předal: škpt. Šťastný

[…][24]

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 98/CIII/1/12, Bojová hlášení, 7. 5. 1945 (Situace 3. pluku vlasovců dne 7/5 1945 v 15.00 hod.), č. l. 131a. Originál rukopisu.

[…]

Týl 1. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR před Smíchovskými (Štefanikovými) kasárnami na Smíchově, 7. května 1945

Dokument č. 150

1945, 7. května 1945, 16.00 hod. – Praha. Hlášení o situaci vybraných jednotek 1. pěší divize VS KONR.

            Všechny jednotky [1. pěšího] pluku dostaly rozkaz ustoupit na levý břeh a chránit mosty (Štefanikův přes Vltavu. S. V. pluku u Štef[anikových] kasáren.

            Dělostřelectvo rozvinuto za západním okrajem Prahy a ostřeluje prostor Hradčany.[25]

            Gen. Vlasov a 1 velitel pluku v Jinonicích.[26]

                                    pluk. Trutnovský

[…][27]

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 98/CIII/1/12, Bojová hlášení, 7. 5. 1945 (Situace Vlasovových vojsk v 16. hod. 7/V.), č. l. 146. Originál strojopisu.

[…]

 

Dokument č. 176

1945, 7. května 1945, 23.00 hod. – Praha. Výtah ze situačního hlášení velitele VI. povstaleckého úseku pplk. gšt. Viktora Dyka pro velitelství „Bartoš“.

[…][28]

Úsek VI.                      Veliteli Bartoš                        

                                    Situační hlášení dne 7. května 1945               

[…]

 II. Během dne byly jednotkami gen. Vlasova likvidovány nepř[átelské] odpory v reálném gymnasiu v Praze XII. na Lobkovickém náměstí a byly zahnány nepř[átelské] síly ohrožující naší vysílačku.

[…]

Velitel VI. úseku

pplk. gšt. Dyk[29]

 […][30]

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 98/CIII/1/12, Bojová hlášení, 7. 5. 1945, č. l. 246. Originál rukopisu.

[…]

 

Dokument č. 181

1945, 8. května, 5.35 hod. – Praha. Hlášení por. v záloze Jaroslava Tomáška, člena Národního výboru a spojovacího důstojníka úseku Zlíchov.

Pomoc Vlasovců se vrátila včera odpoledne bez boje s Němci zpět na Smíchov. Němci jsou ve V[elké] Chuchli. V Modřanech, v Podolí ženou ženy a děti před sebou, asi 70–80 SS. V Modřanech soustředili muže na hřišti. 7 tanků se přepravilo do Lahovic. V Chodově postříleli obyvatelstvo od 14ti let.

[…][31]              

VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/3/16, Bojová hlášení 2. oddělení VVVP „Bartoš“, 8. 5. 1945, č. l. 664. Originál rukopisu.

[…]

Lehký dělostřelecký oddíl mjr. A. F. Gubanova před Štefanikovými kasárnami, 8. května 1945 v 17.55 hod., foto: archiv autora

Ústup jednotek 1. či 4. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR ze Smíchova, 8. května 1945, foto: archiv autora

Dokument č. 209

1945, 11. května, po 17.55 hod. – Praha. Hlášení velitele IV. úseku pplk. pěch. Karla Jahelky o zásahu 1. pěší divize VS KONR v prostoru Praha - Smíchov.

[…][32]

Na Váš telefonický rozkaz z dnešního dne – 17.55 hod. podávám toto hlášení:

Spolupráce s oddíly generála Vlasova byla s jednotkami IV. úseku Smíchov tato:

Dobytí a obsazení kasáren v Motole,

vyčištění celého Motola, vrchu Cibulky a prostoru na Šafránce,

bojů v prostoru Farkáň a Jinonice,

vyčištění zbytků posádky uprchlých z obrněného vozu [vlaku] v Jinonicích, mezi Jinonicemi a stodolami v Radlicích,

vyčištění silnice Zlíchov – Chuchle od tří těžkých nepřátelských tanků, které ustoupily ve směru Žvahov, při čemž oddíly SS obsadily vily na Žvahově. Boj o tyto vily trval 2 ½ dne,

vyčištění prostoru Barrandova, Slivence a Hlubočep,

vyčištění Smíchovského nádraží,

dobytí skladiště SS vedle zlíchovského lihovaru,

dobytí Švehlova Růžového sadu, Kinského zahrady, Seminářské zahrady a Stadionu. Zde zvláště se jednalo o akci velkého rozsahu. Pomoc jejich přišla pro náš úsek v nejvyšší čas[,] a myslím, že nepřeháním, když tvrdím, že bez jejich pomoci by byla bývala situace pro náš úsek přímo kritická.

                                                                        Velitel úseku IV – Smíchov:

                                                                                    pplk. Jahelka[33]

[…][34]

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 73/CII/1/7. Spisy 3. oddělení VVVP „Bartoš“, č. l. 51. Originál strojopisu.

[…]

 


[1] Podtrženo rukou. V dalších dokumentech je zdůraznění podtržením v textu vyznačeno, není na něj však již upozorňováno poznámkou.

[2] Dnes Justiční palác na náměstí Kinských (v letech 1940–1945 Albrechtově náměstí) na Smíchově.

[3] Mjr. Brumla následně v 6.45 hod. informoval 38. policejní revír, že navázal spojení s gen. Vlasovem, který nemůže […] přijít na pomoc Praze dříve, dokud neprovede definitivní uspořádání situace na západě, odkud se na něj měly tlačit jednotky SS v síle asi 20.000 mužů. Historicko-dokumentační komise Obvodního výboru ČSBS Praha 5. Přehled zpráv o pražském povstání ve dnech 5.–9. května 1945.

[4] V záznamech 2. oddělení štábu velitelství „Bartoš“ je poslední věta zachycena takto: Na přání, aby jednotky k nám nejblíže postavené postupovaly dále, bude vydán rozkaz po vyjasnění poměrů a situace na západě. Odkud hlášeno 20–30 000 SS. VÚA – VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 37/B/1/4.

[5] Hejtman Jaroslav Rendl, styčný důstojník vládního vojska u štábu 1. pěší divize VS KONR.

[6] Doplněno náčelníkem štábu velitelství „Bartoš“ pplk. gšt. Františkem Bürgrem.

[7] Tato část věty byla po levé straně náčelníkem štábu velitelství „Bartoš“ pplk. gšt. F. Bürgrem zaškrtnuta s poznámkou: rozhlas. Srov. relaci povstaleckého rozhlasu z 15.20 hod. in JEŽEK, Vladimír: Voláme všechny, s. 133.

[8] Srov. ŽÁČEK, Pavel: Prahou pod pancířem vlasovců. České květnové povstání ve fotografii, sv. IV. Mladá fronta, Praha 2014, s. 40.

[9] 1. pěší pluk 1. pěší divize VS KONR postupoval do Velké Prahy přes Radotín v závěsu za samostatným průzkumným oddílem. Srov. tamtéž, s. 37–42.

[10] 2. pěší pluk (russ. Grenadier Rgt. 1602) doprovázel štáb 1. pěší divize VS KONR do Řeporyj. Srov. AUSKÝ, Stanislav A.: Vojska generála Vlasova v Čechách. Kniha o nepochopení a zradě. Vyšehrad, Praha 2005, s. 153.

[11] 3. pěší pluk 1. pěší divize VS KONR postupoval po státní silnici Beroun – Praha s úkolem z chodu zaútočit na letiště Ruzyně. Srov. ŽÁČEK, Pavel: Prahou pod pancířem vlasovců, s. 47–51.

[12] 4. pěší pluk 1. pěší divize VS KONR se ze státní silnice Beroun – Praha stočil do Stodůlek.

[13] Škrtnuto rukou.

[14] Mjr. pěch. Vojtěch Bouzek, povstalecký velitel Štefanikových kasáren v Praze na Smíchově.

[15] Hlášení parafoval podnáčelník štábu velitelství „Bartoš“ pplk. gšt. Emil Horyna; pod tím je poznámka pplk. J. Kostky: předal Štef. kasárnám ve 13.15 [hod.].

[16] Hlášení bylo zpětně nesprávně datováno dnem 6. V. 1945.

[17] Kpt. Rostislav Lvovič Antonov-Berzin (1920–1977), osobní adjutant vrchního velitele Ozbrojených sil KONR genpor. A. A. Vlasova.

[18] Karl Hermann Frank (1898–1946), SS-Obergruppenführer, generál Waffen-SS a policie, 1943–1945 německý státní ministr pro Čechy a Moravu.

[19] Srov. ŠŤOVÍČEK, Ivan (ed.): Zápis o zasedání ČNR ve dnech 4.–9. května 1945. Historie a vojenství, 1967, roč. 16, č. 6, s. 994–995.

[20] Pod hlášení přednosta 3. oddělení štábu velitelství „Bartoš“ kpt. gšt. Antonín Hrych napsal poznámku: pro barikády auto poslat nelze, nechť se dostaví[,] jak mohou. Svou parafu doplnili náčelník i podnáčelník štábu pplk. gšt. F. Bürger a pplk. gšt. E. Horyna. Vpravo od prvního řádku poznámky je zkratka nár., pravděpodobně: národní rada.

[21] Nečitelný podpis.

[22] Správně kostel Panny Marie Vítězné v Praze na Bílé Hoře.

[23] Pplk. Georgij Petrovič Rjabcev – Alexandrov (1897–1945), velitel 3. pěšího pluku (Grenadier Rgt. 1603) 1. pěší divize VS KONR.

[24] V levé spodní části hlášení napsal náčelník štábu: Převzal v 15.10 [hod.] Bürger; vpravo parafa přednosty 3. oddělení štábu velitelství „Bartoš“ kpt. gšt. A. Hrycha a podchyceno postoupení 3. oddělení štábu velitelství „Bartoš“.

[25] Šlo o dělostřelecký pluk (Artillerieregiment 1600) 1. pěší divize VS KONR, rozmístěný v Praze – Jinonicích, pod velením pplk. Vasilije Trofimoviče Žukovského (1914–1945). Srov. ŽÁČEK, Pavel: Prahou pod pancířem vlasovců, s. 73–75.

[26] Pravděpodobně nešlo o vrchního velitele VS KONR, ale genmjr. S. K. Buňačenka spolu s velitelem 2. pěšího pluku (Grenadier Rgt. 1602) 1. pěší divize VS KONR pplk. Vjačeslavem Pavlovičem Artěmjevem (1903–?).

[27] Na spodní část náčelník štábu pplk. gšt. F. Bürger poznamenal: 3. odd. ihned.

[28] V záhlaví hlášení poznamenal podnáčelník štábu velitelství „Bartoš“ pplk. gšt. E. Horyna: Zakresleno 2.49 [hod.] 8/V.[19]45.

[29] Vlastnoruční podpis.

[30] Ve spodní části je poznámka: Četl plk. gšt. Vejmelka.

[31] Hlášení bylo postoupeno 2. oddělení štábu velitelství „Bartoš“.

[32] Přípis úseku IV-Smíchov, Praha XVI., Holečkova č. 4, byl adresován velitelství „Bartoš“.

[33] Vlastnoruční podpis.

[34] Hlášení bylo parafováno podnáčelníkem štábu velitelství „Bartoš“ pplk. gšt. E. Horynou.

 

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1969) - absolvent Fakulty sociálních věd Univezity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentských listů (1989-1991). V letech 1993-1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1995-1996 hostující odborný pracovník na Centru pro středo- a východoevropská studia (CREES), Stanford University, CA, USA. Zakladatel sborníku Securitas Imperii. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1999-2006), ředitel odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR (2006-2007). V letech 2007-2010 zmocněnec vlády ČR, prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se výzkumem činnosti zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Autor více než 120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů. - See more at: http://minulost.cz/cs/pripad-pley#sthash.98vi2qgk.dpuf
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1969) - absolvent Fakulty sociálních věd Univezity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentských listů (1989-1991). V letech 1993-1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1995-1996 hostující odborný pracovník na Centru pro středo- a východoevropská studia (CREES), Stanford University, CA, USA. Zakladatel sborníku Securitas Imperii. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1999-2006), ředitel odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR (2006-2007). V letech 2007-2010 zmocněnec vlády ČR, prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se výzkumem činnosti zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Autor více než 120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů. - See more at: http://minulost.cz/cs/pripad-pley#sthash.98vi2qgk.dpuf
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1969) - absolvent Fakulty sociálních věd Univezity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentských listů (1989-1991). V letech 1993-1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1995-1996 hostující odborný pracovník na Centru pro středo- a východoevropská studia (CREES), Stanford University, CA, USA. Zakladatel sborníku Securitas Imperii. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1999-2006), ředitel odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR (2006-2007). V letech 2007-2010 zmocněnec vlády ČR, prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se výzkumem činnosti zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Autor více než 120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů. - See more at: http://minulost.cz/cs/pripad-pley#sthash.98vi2qgk.dpuf

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1969) - absolvent Fakulty sociálních věd Univezity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentských listů (1989-1991). V letech 1993-1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1995-1996 hostující odborný pracovník na Centru pro středo- a východoevropská studia (CREES), Stanford University, CA, USA. Zakladatel sborníku Securitas Imperii. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1999-2006), ředitel odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR (2006-2007). V letech 2007-2010 zmocněnec vlády ČR, prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se výzkumem činnosti zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Autor více než 120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů.