Operácia ÚROK - aktívne opatrenie SLAP V

Aktívne opatrenie s krycím názvom „SLAP V“ v rámci operácie „ÚROK“ bolo navrhnuté 26. mája 1989 pplk. Zdeňkom Fryaufom „Fučíkom” z 36. odboru (aktívne a vplyvové opatrenia) I. správy FMV - čs. rozviedky.

Cieľom akcie bolo rozšíriť u rakúskej verejnosti a v tamojších obchodne-politických kruhoch argumenty proti zastaveniu prác na vodnom diele Gabčíkovo – Nagymaros (VD) z maďarskej strany. Komunistická rozviedka pritom vychádzala aj z verejne dostupných informácií. Dňa 13. mája 1989 maďarská vláda rozhodla o dvojmesačnom pozastavení prác na výstavbe vodného diela Nagymaros. V tom čase sa ŠtB ešte opierala o informácie, že uvedený krok sa stretne s kritikou v Rakúsku. Tá vyplývala z obáv, že rakúske firmy budú prípadným odstúpením Maďarska od zmluvy o výstavbe vodného diela poškodené. Československá rozviedka si v návrhu operácie poznamenala, že takéto nálady a postoje rakúskej verejnosti je potrebné ďalej prehlbovať, pretože sú základom možných vplyvov, ktoré môžu z Rakúska pôsobiť na to, aby vláda Maďarska zaujala racionálnejší prístup k otázke dodržania zmluvy o výstavbe a prevádzke vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros.

Aktívne opatrenie bolo uskutočnené z iniciatívy realizačného kanálu – ideového spolupracovníka IS „Fords“ na území Rakúska a aj Maďarska od začiatku septembra 1989 do konca druhej dekády októbra 1989. 1

V rámci aktívneho opatrenia počítal pôvodný zámer s realizáciou v dvoch formách. A to cez tlačové opatrenie (prostredníctvom rezidentúry čs. rozviedky vo Viedni) a ústne šírenými informáciami na podporu dostavby maďarskou stranou (cez Oblastný odbor čs. rozviedky v Bratislave). Pôvodný zámer bol splnený len čiastočne, pretože rezidentúra Viedeň svoju časť úlohy nesplnila, t. j. nedošlo k medializácii prípadu v prospech čs. strany.
Medializované mali byť tézy, ktoré pripravila rozviedka ŠtB, niektoré podstatné z nich:

  • Vo svete existuje celý rad vážnych ekologických problémov, ktoré bezprostredne ohrozujú ľudstvo a pritom sa im nevenuje taká pozornosť ako iným. Napríklad závažné otázky deštrukcie ochrannej ozónovej vrstvy prostredníctvom freónov, kyslých dažďov, likvidácia amazonských pralesov, zamorenie morí a riek atď., čo je často zľahčované.

  • Pri riešení ekologických problémov je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi potrebami civilizačného rozvoja a potrebami ochrany prírody.

  • Hlasy proti Nagymaros prichádzajú od ľudí, ktorí sú neznalí problematiky, a ktorí svoje úzke politické ciele schovávajú za tvrdenia, že im ide o ochranu prírody. Z neinformovanosti sú mnohí ľudia vo vleku týchto tendenčných postojov.2

Podkladové materiály aktívneho opatrenia predovšetkým zdôrazňovali, že ekologické otázky sa zneužívajú na politický boj. Mal to dokumentovať vývoj v Maďarsku – snaha opozície spochybniť predchádzajúci vývoj v krajine. Prišlo ku kampani proti VD Nagymaros. Ďalej podkladové materiály pripomínali históriu plánovania stavby na Dunaji v oblasti, kde bolo v roku 1977 dohodnuté postaviť VD. V tejto súvislosti bola potom zvýraznená nezmyselnosť argumentov maďarskej strany o „stalinskom projekte“. Zdôraznené boli pozitívne stránky projektu pre ČSSR, Maďarsko, Rakúsko a ďalšie podunajské štáty.

Tieto argumenty spracoval tajný spolupracovník „Maroš“ a pre ústne šírenie pplk. Zdeněk Fryauf „Fučík“ z 36. odboru I. správy FMV.

Výsledky mali priniesť aktivity IS „Fords“ v Rakúsku a Maďarsku. IS „Fords“ bol dlhodobo vysadený v Rakúsku a informácie šíril v styku s obchodnými partnermi. Významnejšie styky IS „Fords“ v Rakúsku reagovali najmä na problémy o vylúčení ničivých záplav a na výšku prípadných kompenzácií, ktoré bude požadovať ČSSR v prípade nedokončenia vodného diela v súlade s pôvodným projektom. Využil aj cestu do Maďarska v októbri 1989 na výstavné trhy v Budapešti, kde sa zameral na vedúcich funkcionárov maďarských podnikov zahraničného obchodu. V Rakúsku a Maďarsku medzi obchodnými stykmi IS „Fords“ sa prejavili protichodné názory na zastavenie výstavby VD z maďarskej strany. To však nestačilo na dosiahnutie cieľa čs. strany ani jej „predĺženej ruky“ rozviedky. Ideový spolupracovník IS „Fords“ nič nezmohol ani pri svojom presviedčaní so striedavým úspechom. Rozhodujúce bolo, že rakúsky obchodníci nakoniec kladne hodnotili zastavenie výstavby VD s odôvodnením, že maďarská strana tak ušetrí prostriedky, ktoré bude môcť investovať do nákupu západných technológií a tovaru, čo bolo v ich záujme. Napr. zástupca firmy Vitrans Josef Almer uzavrel s maďarskou stranou kontrakty v oveľa väčšej výške ako rok predtým. Zástupca maďarskej firmy Konsumex Somodyi Dezsö reagoval, že maďarská strana v žiadnom prípade nebude platiť kompenzácie ČSSR ani Rakúsku, lebo dohody o výstavbe VD neobsahujú sankcie pre prípad porušenia.

Maďarsko dostalo od Európskeho spoločenstva podmienky na zaplatenie pôžičiek, čo bolo možné len zastavením väčších investičných projektov. Navyše maďarskí partneri si dohodli s rakúskymi firmami, ktoré boli zainteresované na dostavbe Nagymarosu kompenzácie formou ich uprednostnenia na stavebných prácach pri príprave svetovej výstavy EXPO v Maďarsku v roku 1991.

Tieto dohody umožnili, aby sa čs. aktívne opatrenie „SLAP V“ stalo okrajovou a bezvýznamnou snahou zvrátiť vývoj cez ovplyvňovanie rakúskych obchodníkov predtým zainteresovaných na výstavbe vodného diela. Vyskytli sa aj „hrubé“ chyby v realizácii aktívneho opatrenia, keď ďalší agenti ako napr. „Kato“, ktorí mali pôsobiť na rakúskych partnerov boli vybratí nesprávne a ich možnosti vôbec neumožňovali styk s rozhodujúcimi osobami z rakúskej strany.3

Autor: Lubomír Morbacher


1 ABS, I.správa SNB, reg. č. 90074/115.

2 ABS, I.správa SNB, reg. č. 90074/115.

3 ABS, I.správa SNB, reg. č. 90074/115.