Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek

Nezbytná podmínka vyřizování zákona č. 262/2011 Sb.

Peter Rendek – Pavel Žáček

V posledním čísle sborníku Ministerstva obrany ČR Vyjádření úcty a vděčnostio protikomunistickém odboji a odporu, který vyšel v polovině května 2018 a z něhož přinášíme ukázku, byl mj. publikován článek zakladatele a prvního ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Pavla Žáčka a bývalého ředitele odboru informatiky a digitalizace ÚSTR Petera Rendeka „Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek“ (viz strany 61 – 112). V tomto textu oba autoři přehledně shrnuli proces digitalizace archiválií a dokumentů z archivních fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek po vzniku ÚSTR z let 2008 – 2016, jako snahu o nápravu předchozího katastrofálního stavu převodu dokumentů z provenience Státní bezpečnosti do elektronické podoby, realizovaného archivním a spisovým odborem Ministerstva vnitra ČR. Článek je doplněn dvěma přehlednými přílohami o typu a množství digitalizovaných archiválií z provenience centrálních i teritoriálních útvarů komunistických bezpečnostních složek a ukázkami několika stejných dokumentů digitalizovaných Ministerstvem vnitra ČR na přelomu let 2004/2005 a ÚSTR po roce 2008.

Naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, by bylo výrazně ztíženo, ne-li v řadě případů téměř znemožněno, pokud by Ministerstvo obrany ČR nemohlo od Archivu bezpečnostních složek v rámci požadavku na zpracování odborného stanoviska vyžadovat také digitální kopii předmětných svazků či spisů bývalých komunistických bezpečnostních složek.[1] Pracovníci oddělení vydávání osvědčení – 3. odboj Odboru pro válečné veterány tak mohou během hodnocení soustředěných podkladů[2] využít digitálních kopií originální dokumentace komunistických bezpečnostních složek, případně doplněné i o soudní či další materiály.

Jedním z úkolů stanovených zřizovacím zákonem Ústavu pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) a jemu podřízenému Archivu bezpečnostních složek (dále ABS) byl urychlený převod – bez zbytečného odkladu – převzatých dokumentů do elektronické podoby, což bylo podepřeno oprávněním pořizovat na vlastní náklady kopie dokumentů a archiválií.[3]

 

Zahájení systematické digitalizace

Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR přitom navázal na projekt Otevřená minulost, který vznikl na půdě Ministerstva vnitra ČR (dále MV), v jehož rámci bylo v roce 2007 Odborem archiv bezpečnostních složek (dále OABS) digitalizováno téměř 900 000 blokačních (evidenčních) karet z Evidence zájmových osob bývalé Státní bezpečnosti, ústředního evidenčního systému využívaného před rokem 1989 statisticko-evidenčním odborem Vnitřní a organizační správy Federálního ministerstva vnitra.[4] Výstupy z tohoto projektu se staly základem nově vytvářeného systému.[5]

S převodem archiválií a dokumentů komunistických bezpečnostních složek do elektronické podoby začal ÚSTR nejprve za pomoci nedostatečného hardwarového a softwarového vybavení delimitovaného z OABS MV, Úřadu pro zpřístupňování dokumentů ministerstva obrany[6] a archivního úseku Úřadu pro zahraniční styky a informace.[7] Delimitovaná skenovací technika zpočátku jen zčásti odpovídala požadavkům na efektivní digitalizaci, proto se již od počátku s ohledem na finanční možnosti kladl v této oblasti důraz na její modernizaci. Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR pořídil tři nové výkonnější průtahové skenery pro skenování dokumentů v dobrém fyzickém stavu (Canon 4010), tři knižní skenery pro skenování dokumentů (Minolta PS5000C), vyžadujících citlivé zacházení, rychlý skener pro poloautomatické skenování mikrofiší (Zeutschel OM 1500) a k dispozici byl rovněž skener pro ruční skenování mikrofiší či mikrofilmů (Kodak 2400). Dosavadní praxe digitalizace fotoaparátem se vyloučila jako nekvalitní.

Postupně se v průběhu roku 2008 podařilo systém digitalizace sjednotit a výrazně modernizovat.[8] Pro ABS a ministerstvo vnitra byly prioritně převedeny do elektronické podoby osobní evidenční karty bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále SNB) a Federálního ministerstva vnitra (dále FMV), uložené na odboru personálním MV.[9]

Zvolený technologický postup zajistil i naplňování vládního usnesení č. 1338 z listopadu 2008, které stanovilo výstupní datové formáty statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v digitální podobě, přestože bylo primárně určeno k archivaci výstupů elektronické spisové služby. Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR zajišťoval vytváření uživatelských kopií archiválií bez ztráty čitelnosti dokumentů.[10]

Systematicky začaly být digitalizovány vybrané archiválie v podobě mikrografických nosičů (mikrofilmy, mikrofiše), statických textových, obrazových a kombinovaných dokumentů (papírové dokumenty a fotografie) a částečně i audio- a videozáznamů (převod z analogových nosičů – gramofonových desek, různých typů magnetických pásků a kazet).

Do konce roku 2008 se do elektronické podoby převedlo celkem 4 769 642 stránek, z toho 1 987 754 na mikrofišovém skeneru Zeutschel. Externí firma navíc pro ÚSTR digitalizovala 187 kusů mikrofilmů v rozsahu 259 412 stránek.[11]

Od počátku byl elektronický převod dokumentů a archiválií rozčleněn na digitalizaci úřední, badatelskou a systematickou (dlouhodobou). Projednávání a rozhodování o prioritách systematické digitalizace – na základě navrhovaných plánů činnosti jednotlivých pracovišť – probíhalo na úrovni vedení ÚSTR a ABS. Jedním z prvních společných úkolů se stal převod svazkové agendy Hlavní správy rozvědky SNB (I. správa). Dlouhodobé plány vycházely z preference badatelsky i úředně nejčastěji využívaných fondů a sbírek.[12]

V roce 2009 se informační technologie i systém digitalizace dále modernizoval. Nasazením poloautomatického skeneru mikrofiší se produktivita zefektivnila natolik, že se počet digitalizovaných mikrografických záznamů (mikrofilmy, mikrofiše a žakety) zvýšil na 58%; zbytek tvořily papírové dokumenty. Celkem bylo do konce roku digitalizováno 8 900 000 souborů (stran), z toho cca 5 000 000 skenů mikrografických záznamů. Reálný počet stránek, které byly nosičem informací, činil po odečtení bílých stránek (duplex sken) odhadem 4 765 000 dokumentů.[13]

V průběhu roku 2009 odeslala jednotlivá archivní oddělení ABS k digitalizaci: oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů 14 653 inventárních jednotek, oddělení operativních svazků rozvědky a vojenské kontrarozvědky 6 856 inventárních jednotek, 166 kartonů neuspořádaného materiálu (kartotéky apod.), 1027 neuspořádaných jednotlivin, oddělení archivních fondů FMV 5437 inventárních jednotek, 19 kartonů neuspořádaného materiálu a 301 neuspořádaných jednotlivin, oddělení archivních fondů vojsk MV 200 inventárních jednotek, 10 neuspořádaných kartonů a 1 neuspořádanou položku, oddělení archivních fondů ministerstva vnitra ČSR 3 inventární jednotky a 20 neuspořádaných jednotlivin. Především však byla zahájena systematická digitalizace archivního fondu 425 – Židovské organizace.

Celkem bylo pracovníky ABS k digitalizaci připraveno 27 175 archivních jednotek, 199 kartonů neuspořádaného materiálu (včetně kartoték) a 1363 neuspořádaných jednotlivin.[14]

Systém digitalizace byl připraven k dalšímu rozvoji a importu dat do elektronického archivu. V rámci schválených investic a plánů bylo pořízeno a zprovozněno datové pole a datové úložiště pro primární ukládání digitalizovaných dat, které bylo součástí budovaného elektronického archivu.[15]

V roce 2010 vycházela digitalizace archiválií ze stanovených priorit, v závislosti na potřebách úřední a badatelské činnosti ÚSTR i ABS, realizaci pilotního projektu elektronického archivu a webových projektů, případně ze vzájemné dohody vedení obou institucí a také spolupráce se zahraničními partnery. Celkem se podařilo digitalizovat 4 769 642 souborů, opět v poměru 58% mikrografické záznamy (mikrofilmy, mikrofiše, žakety) a 42% papírové záznamy (knihy, složky, další dokumenty).[16]

Prioritně byly v úzké součinnosti obou institucí skenovány archivní materiály z důvodu dlouhodobé ochrany archiválií, pro tvorbu elektronického archivu, vědeckou, výstavní a vzdělávací činnost ÚSTR i ABS.

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů se soustředilo na přípravu objektových svazků centrály (částečně splněno) a vyšetřovacích spisů (splněno), zasílání mikrofiší centrály (částečně splněno); nesplněn zůstal plán u svazkové agendy Správy sledování SNB (IV. správa). Celkem bylo k digitalizaci postoupeno 3384 archivních jednotek, 2478 svazků, 4029 mikrofiší a 63 knih.

Pro oddělení operativních svazků rozvědky a vojenské kontrarozvědky byly systematicky digitalizovány operativní svazky I. správy (dokončeno), spisová dokumentace I. správy (ukončeno v torzovitém stavu), materiály trvalé hodnoty I. správy, operativní svazky vojenské kontrarozvědky (dále VKR); přerušilo se skenování záznamních listů VKR a operativních svazků Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády (dále ZSGŠ ČSLA). Celkově šlo o 6380 digitalizovaných inventárních jednotek.

Oddělení archivních fondů FMV postoupilo k naskenování 4547 inventárních jednotek a přírůstků. Na podzim 2010 byla navíc zahájena digitalizace kartotéky Studijního ústavu MV. Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti připravilo k systematické digitalizaci 87 kartonů (1998 inventárních jednotek) z fondu Sekretariát (federálního) ministerstva vnitra (A 2/1), 44 kartonů (1299 inv. jednotek) z fondu A 2/2, 87 kartonů (2539 inv. jednotek) z fondu A 2/3, 16 kartonů (150 inv. jednotek) z fondu A 2/4; nicméně na ÚSTR odeslalo pouze 109 inventárních jednotek. Oddělení archivních fondů ministerstva vnitra ČSR vyčlenilo 93 kartonů spisového materiálu fondu Hlavní správy Veřejné bezpečnosti (dále VB) Praha (H-1). Oddělení archivních fondů vojsk MV k digitalizaci zaslalo 70 personálních spisů; denní hlášení Hlavní správy Pohraniční stráže postoupeny nebyly.[17]

V průběhu roku 2011 byly parametry spolupráce a odpovědnosti ÚSTR a ABS v oblasti převodu archiválií a dokumentů do elektronické podoby nově upraveny realizační dohodou o vzájemné spolupráci, upravující konkrétní práva a povinnosti, otázky ochrany, hospodaření či nakládání s analogovou předlohou a digitálními kopiemi. ÚSTR v úzké spolupráci s ABS zřídil digitalizační pracoviště přímo v objektu oddělení archivních fondů FMV (Na Struze), které převážně vyřizovalo úřední a badatelské žádosti.

Z celkového počtu 4 460 787 souborů bylo naskenováno přibližně 75 procent na základě plánu dlouhodobé digitalizace a rozvoje informačního systému skupiny evidenční ABS.[18] Mimo plán se realizovala cca čtvrtina požadavků.

V rámci dlouhodobé digitalizace proběhl převod do elektronické podoby: kartotéky archivního fondu Odbor politického zpravodajství MV (v rozsahu 1 166 886 souborů), svazkové agendy a záznamních listů VKR (1 498 398 souborů), svazkové agendy archivních fondů Centrály MV (328 748 souborů), fondu Židovské organizace (87 361 souborů), kádrových rozkazů ministra vnitra ČS(S)R (70 145 souborů), poznatkových kartoték Studijního ústavu, včetně kartotéky příslušníků Waffen SS (61 834 souborů), fondu A 2/1 (38 107 souborů), personálních spisů příslušníků Sboru národní bezpečnosti (21 737 souborů), materiálů trvalé hodnoty I. správy (18 851 souborů), svazkové agendy „Z“ fondů (18 406 souborů), operativních svazků ZSGŠ ČSLA (15 490 souborů), archiválií Hlavní správy VB (15 233 souborů) a fondů Organizační a vnitřní správy A 6/3 až 6/5 (10 479 souborů). Pro úřední a badatelskou činnost ABS bylo digitalizováno 499 101 souborů a pro ÚSTR 619 011 souborů. Podle předlohy šlo o 54,5% dokumentů v mikrografické a 45,5% v papírové podobě.

Kvalitu digitalizovaných dokumentů mj. potvrdila žádost Úřadu pro zahraniční styky a informace o poskytnutí elektronické kopie svazkové agendy Hlavní správy rozvědky SNB z let 1970-1989, která v rozsahu 911 003 souborů nahradila jejich vlastní digitalizáty z doby před rokem 2008.[19]

Digitalizace dle zákona č. 262/2011 Sb.

Po přijetí zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, se postupně ukázalo jako nevyhnutelné přeorientovat v podstatě celou kapacitu systematické činnosti digitalizačního pracoviště ÚSTR na vyřizování úředních žádostí ABS, resp. gestora zákona – Ministerstva obrany ČR.[20]

V souvislosti s přijetím tohoto zákona se vedení ÚSTR a ABS dohodly na organizaci vyřizování žádostí Ministerstva obrany ČR. Po jejich přijetí a zaevidování bylo provedeno šetření v autonomním informačním systému ABS, odbor informatiky a digitalizace ÚSTR na základě vylustrovaných signatur převedl archivních materiály (ponejvíce svazkovou agendu) do elektronické podoby a protokolárně je předal příslušnému pracovišti ABS.[21] Pracovníci Archivu vyhledají příslušné dokumenty a archiválie v archivních fondech a depozitářích na čtyřech místech v Praze a Brně-Kanicích. V případě nutnosti proběhne před digitalizací restaurování nejvíce poškozených archiválií a poté speciální příprava a předání archiválií k digitalizaci.[22]

Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR začal prioritně implementovat do informačního systému nově zřizovaného elektronického archivu digitalizované archivní jednotky z fondů Studijního ústavu MV, o nichž se dalo předpokládat, že budou při zpracování odborných stanovisek využívány nejvíce.[23] Na základě realizačních dohod připravoval Odbor informatiky a digitalizace s Kanceláří ÚSTR koncem každého čtvrtletí podklady k převodu digitalizovaných archiválií a dokumentů mezi ÚSTR a ABS. V průběhu roku bylo touto formou ABS předáno 3 069 788 souborů (digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě).[24]

Digitalizované dokumenty se nejdříve ukládaly na úložiště, odkud si je jednotliví zpracovatelé mohli stahovat, posléze byly do ABS předávány prostřednictvím elektronického archivu. Výhodou převodu […] bylo automatické vodoznakování, nevýhodou pomalejší přenos dat při jejich využívání.[25] Logicky se také prosadilo řešení, že součástí odborného stanoviska ABS se stanou na CD nebo DVD nahrané elektronické kopie dohledaných dokumentů.[26] Po shromáždění všech dostupných podkladů a informací k jednotlivé žádosti následuje jejich odborné zpracování a vypracování samotného stanoviska (…). Veškeré archivní dokumenty k jednotlivým causám jsou na nosiči (DVD, CD) přiloženy k vypracovanému stanovisku a s ním odeslány ministerstvu obrany.[27]

 V roce 2011 ABS za nejdůležitější oblast spolupráce s ÚSTR považoval – vedle vývoje informačního systému elektronického archivu – převod dokumentů do elektronické podoby. V rámci systematické digitalizace se pro oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů dokončily převody mikrofiší svazkové agendy VKR (43 000 mikrofiší), písemnosti „skart“ VKR (18 kartonů), kartotéky převzaté od policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (33 kartonů), kartotéky a spisů k „Akci 48“ (6 kartonů), před dokončením byly mikrofiše centrálních kontrarozvědných fondů svazkové agendy MV-TS a MV-KR (6200 mikrofiší), dále pokračovala práce na záznamních listech VKR (84 kartonů), materiálech trvalé hodnoty I. správy (7 kartonů), svazkové agendě ZO-MV (5 kartonů) a materiálech k vyřizování žádostí ministerstva obrany dle zákona č. 262/2911 Sb. (87 archivních jednotek).[28]

Z materiálů oddělení archivních fondů FMV se naskenovalo celkem 2345 inventárních jednotek, nejvíce z fondů Židovské organizace (671 inv. jednotek), Mapy zpráv Studijního ústavu MV (605 inventárních jednotek) a A 6/3 (563 inv. jednotek).[29] Oddělení archivních fondů StB dokončilo přípravu k digitalizaci fondu Sekretariát MV – právní odbor (40 kartonů). K systematické digitalizaci bylo ovšem zasláno pouze 45 kartonů z fondu A 2/1 (místo původně plánovaných 100 kartonů); důvodem byla změna priorit v souvislosti s přípravou naplňování zákona č. 262/2011 Sb. Celkem oddělení zaslalo 1587 inventárních jednotek; z fondu A 2/1 se zdigitalizovalo 1535 inventárních jednotek.

Oddělení archivních fondů MV ČSR připravilo a postoupilo k digitalizaci celkem 172 kartonů materiálů; naskenovalo se 72 inventárních jednotek z fondu Hlavní správa VB (H 1-4), jedna inv. jednotka (H 1-5) a 124 svazků kádrových rozkazů ministra vnitra ČSSR (kartony 1-31/88 a 1-31/89). Oddělení archivních fondů vojsk MV z kapacitních důvodů reagovalo pouze na badatelské a úřední žádosti a v průběhu roku zaslalo k digitalizaci 124 personálních spisů.[30]

Od vzniku ÚSTR až do konce roku 2011 bylo Odborem informatiky a digitalizace vytvořeno celkem 22 552 000 digitalizovaných souborů[31], z čehož u 591 000 stran šlo o osobní evidenční karty příslušníků SNB či zaměstnanců (F)MV. Přibližně 62% veškerých materiálů bylo digitalizováno z mikrografické předlohy a ve zbytku šlo o originální dokumenty v analogové podobě. Přibližně 70% všech archiválií a dokumentů se digitalizovalo z fondů a sbírek oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů ABS. Předpokládalo se, že tento trend se nezmění ani po přijetí zákona č. 262/2011 Sb.[32]

V roce 2012 podle plánu připravilo oddělení archivních fondů StB ABS k systematické digitalizaci 79 kartonů z fondu Inspekce ministra vnitra – A 8 a 15 kartonů z A 8/2 v celkovém rozsahu 1389 inventárních jednotek; z nich 333 inventárních jednotek bylo odesláno k naskenování. Také oddělení archivních fondů MV ČSR postoupilo 63 kartonů a balíků. Jejich systematická digitalizace se nicméně dočasně zastavila. Obdobně bylo výhradně na základě badatelských žádostí digitalizováno 189 personálních spisů z oddělení archivních fondů vojsk MV.

Pro oddělení archivních fondů FMV bylo naskenováno celkem 2987 inventárních jednotek, nejvíce z fondů Židovské organizace (986 inv. jednotek), Mapy zpráv (253 inv. jednotek) a Správy kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem – X. správa (132 inv. jednotek), atd.

Ze svazkové agendy oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů se podařilo systematicky digitalizovat 20 864 mikrofiší fondů Agenturní svazky – Centrála a Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála, tj. asi jejich jednu třetinu. Pokračovalo skenování záznamních listů VKR (47 kartonů) a nově bylo digitalizováno 26 kartonů z fondu Ministerstvo národní bezpečnosti (z celkového počtu 246 kartonů). Pro Ministerstvo obrany ČR oddělení v souvislosti s agendou zákona č. 262/2011 Sb. k digitalizaci připravilo 2439 svazků.[33]

Z celkového počtu 3 947 402 souborů (po odečtení akvizic) bylo Odborem informatiky a digitalizace ÚSTR v roce 2012 naskenováno 2 255 619 stránek v rámci systematické digitalizace, 1 572 030 digitalizace úřední a 119 753 pro badatelské účely. Podle předlohy šlo o 61% mikrografických podkladů a zbytek v papírové podobě.[34]

Největší počet souborů byl převeden do elektronické podoby v rámci digitalizace archivních fondů svazkové agendy: Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (1 271 894 stran), Agenturní svazky – Centrála (986 350 stran), Vyšetřovací spisy – Centrála (161 232 stran), Vyšetřovací spisy – Brno (132 951 stran), Svazková agenda Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA (130 800 stran), Historický fond MV (92 311 stran), Vyšetřovací spisy – Ostrava (66 073 stran), Vyšetřovací spisy – Hradec Králové (59 131 stran), Záznamní listy VKR (58 108 stran), Zvláštní vyšetřovací (55 145 stran), Personální spisy příslušníků MV (36 448 stran), Vyšetřovací spisy – České Budějovice (30 623 stran), Vyšetřovací spisy – Plzeň (28 237 stran), Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary (21 362 stran), Taktické svazky – Centrála (19 785 stran), Svazková agenda IV. správy (19 638 stran), Objektové svazky – Centrála (16 701 stran), Materiály trvalé hodnoty I. správy (13 673 stran), vyšetřovací spisy – Liberec (12 333 stran), Svazky kontrarozvědného rozpracování – Brno (11 622 stran), atd. Kromě toho bylo naskenováno ještě 252 448 stran evidenčních pomůcek, osobních evidenčních karet a kádrových rozkazů.[35]

Z nesvazkové agendy bylo nejvíce souborů digitalizováno z archivních fondů Studijního ústavu MV – Židovské organizace (92 831 stran), Odbor politického zpravodajství MV (44 979 stran), Ústředna Státní bezpečnosti (39 910 stran), Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (34 698 stran), Alexandrijský archiv (34 066 stran), Mapy zpráv zpracovaných Studijním ústavem MV (22 987 stran), Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (11 037 stran), dále řídících a centrálních výkonných útvarů – Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (26 043 stran), Inspekce ministra vnitra (24 162 stran), atd.[36]

Ke konci roku 2012 bylo Odborem informatiky a digitalizace ÚSTR celkem digitalizováno 28 331 961 souborů z jednotlivých fondů a sbírek ABS, zejména pak fondů svazkové agendy: Agenturní svazky I. správy (4 025 157 stran), Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (3 224 957 stran), Objektové svazky I. správy (2 443 340 stran), Agenturní svazky III. správy (2 095 665 stran), Agenturní svazky – Centrála (2 078 760 stran), Svazky operativní korespondence I. správy (1 825 777 souborů), Vyšetřovací spisy – centrála (582 219 stran), Osobní svazky příslušníků I. správy (687 491 souborů), Záznamní listy VKR (556 802 souborů), Objektové svazky – Centrála (436 467 souborů), Svazková agenda VI. správy (268 674 souborů), Svazková agenda ZS GŠ ČSLA (252 634 souborů), Vyšetřovací spisy – Brno (214 046 souborů), Historický fond MV (168 144 souborů), Objektové svazky – Brno (142 515 souborů), Zvláštní vyšetřovací (133 978 souborů), Vyřazené typy I. správy (122 320 souborů), Vyšetřovací spisy – Ostrava (117 569 souborů), atd. Nad 100 000 stran byly ještě digitalizovány fondy Židovské organizace (446 633 souborů) a Spisový fond I. správy (299 052 souborů).

Kartotéky, osobní evidenční karty, inventární pomůcky byly naskenovány v rozsahu 3 370 944 souborů, navíc byla samostatně převedena do elektronické podoby kartotéka Odboru politického zpravodajství MV (2 470 200 souborů).[37]

Hlavním úkolem digitalizace se v roce 2013 jednoznačně stal převod dokumentů a archiválií do elektronické podoby pro potřeby vyřizování žádostí dle zákona č. 262/2011 Sb. Tomu také odpovídala struktura digitalizovaných dokumentů: rozhodující množství tvořily vyšetřovací spisy, svazková agenda (centrála i kraje), spisy Inspekce MV (fond A 8), z fondů Studijního ústavu Historický fond MV, Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, Velitelství Státní bezpečnosti, případně i personální spisy.[38] Celkový počet digitalizovaných souborů ovšem oproti předchozímu roku poklesl na 1 795 738 stran, v celkových číslech včetně akvizic to znamenalo pokles o 56 %, bez akvizic o 44,5 %.

Z archivních fondů svazkové agendy byl největší počet stran digitalizován: Svazky Zpravodajské správy Generálního štábu (270 495 souborů), Vyšetřovací spisy – Centrála (120 137 souborů), Objektové svazky – Centrála (64 582 souborů), Agenturní svazky – Centrála (58 044 souborů), Personální spisy příslušníků MV (55 612 souborů), Vyšetřovací spisy – Ostrava (47 218 souborů), Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (45 814 souborů), Vyšetřovací spisy – Brno (43 992 souborů), Vyšetřovací spisy – Hradec Králové (34 095 souborů), Historický fond MV (32 589 souborů), Vyšetřovací spisy – České Budějovice (31 203 souborů), Vyšetřovací spisy – Plzeň (26 432 souborů), Vyšetřovací spisy – Ústí nad Labem (25 946 souborů), Zvláštní operativní (25 517 souborů), Zvláštní vyšetřovací (17 323 souborů), Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary (15 836 souborů), Objektové svazky – České Budějovice (13 227 souborů), Svazková agenda IV. správy (12 154 souborů), Taktické svazky – Centrála (10 014 souborů), atd. Kromě toho bylo naskenováno 67 746 stran evidenčních pomůcek, osobních evidenčních karet, kartoték a kádrových rozkazů.

Z nesvazkové agendy se nejvíce souborů digitalizovalo z archivních fondů Studijního ústavu MV, řídících a centrálních výkonných útvarů – Alexandrijský archiv (174 240 stran), Židovské organizace (83 005 stran), Sekretariát ministerstva vnitra (48 817 stran), Mapy zpráv zpracovaných Studijním ústavem MV (44 193 stran), Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (36 268 stran), Ústředna Státní bezpečnosti (30 596 stran), Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (26 293 stran), Velitelství Státní bezpečnosti (20 722 stran), Organizační a vnitřní správa FMV (18 314 stran), Odbor politického zpravodajství MV (13 940 stran), atd.[39]

Ukončení systematické digitalizace vybraných archivních fondů, zejména Správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (162 inventárních jednotek), Organizační a vnitřní správy FMV, IV. díl (1089 inv. jednotek), Sekretariátu ministra vnitra, I. díl (238 inv. jednotek), a některých dalších[40], navíc umožnilo realizovat jejich import do informačního systému elektronického archivu. Završen byl rovněž převod do elektronické podoby zbylých mikrofiší svazkové agendy Centrály MV, zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA (5419 stran, 516 inv. jednotek) a fondu Židovské organizace (117 inv. jednotek).[41]

Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR zveřejnil na webu ABS 961 digitalizovaných archivních pomůcek (registračních a archivních protokolů), které se pro badatele staly klíčovými prostředky k vyhledávání svazkové agendy státněbezpečnostních a zpravodajských složek komunistického režimu, obsahujících více než milion databázových záznamů a ke stažení přes 71 000 digitalizovaných souborů.[42]

Oddělení ABS celkem připravila a odeslala k digitalizaci 12 216 inventárních jednotek, z toho 1467 operativních svazků a vyšetřovacích spisů, 56 kartonů z fondu A 8/2 (214 inv. jednotek), 14 kartonů přírůstků z archivních fondů MV ČSR, 172 inv. jednotek z Historického fondu MV, 150 inv. jednotek z fondu Ústředna Státní bezpečnosti, 72 inv. jednotek z fondu Hlavní správa vojenské kontrarozvědky a 179 inv. jednotek z různých dalších fondů převážně k naplňování zákona č. 262/2011 Sb. Mezi dalšími naskenovanými archiváliemi se nacházelo také např. 216 personálních spisů bývalých příslušníků komunistických bezpečnostních sborů.[43] Odhadem bylo za účelem přípravy odborných stanovisek ABS a ÚSTR na základě žádosti Ministerstva obrany ČR do té doby digitalizováno více než dva miliony souborů (stránek).[44]

K valné části odborných stanovisek ABS byly na Ministerstvo obrany ČR současně odesílány nosiče s digitalizovanými kopiemi archivních dokumentů. V období od 1. ledna 2012 do 31. října 2012 šlo o 628 DVD a 254 CD, od 1. listopadu 2012 do 31. října 2013 pak 722 DVD a 291 CD. Hrubým odhadem bylo v souvislost s agendou zákona č. 262/2011 Sb. ke dni 31. října 2013 pracovníky ÚSTR digitalizováno 2 300 000 stran archivních dokumentů.[45] Ze statistiky ÚSTR vyplývá, že na jednu žádost Ministerstvo obrany ČR připadlo v průměru více než 1900 naskenovaných souborů.[46]

Také v následujícím roce 2014 oddělení digitalizace ÚSTR přednostně skenovalo dokumenty pro potřeby naplňování zákona č. 262/2011 Sb. Rozhodující podíl opět tvořily archiválie z archivních fondů Studijního ústavu MV, vyšetřovací spisy, ale také písemností Hlavní správy Veřejné bezpečnosti a personální spisy.[47]

Systematicky byly digitalizovány písemnosti z archivních fondů Studijního ústavu MV, řídících a organizačních útvarů: Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (21 386 stran), Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 302 (12 893 stran), Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (29 846 stran), Velitelství Státní bezpečnosti (39 112 stran), Kabinet StB materiálů (18 682 stran), Sekretariát ministra vnitra (47 676 stran), Inspekce ministra vnitra (71 550 stran), Hlavní správa Veřejné bezpečnosti, H1 (172 560 stran), svazková agenda: Vyšetřovací spisy – Centrála (17 271 stran), Historický fond MV (18 855 stran), Vyšetřovací spisy – Ostrava (16 389 stran), Vyšetřovací spisy – České Budějovice (12 983 stran), Personální spisy ministerstva vnitra (66 274 stran), Záznamní listy VKR (162 172 stran), dalších 33 483 stran z jiných fondů či přírůstků a 14 532 stran evidenčních pomůcek, kartoték a kádrových rozkazů. Celkem šlo po odečtení akvizic mimo ABS o 838 722 souborů.[48]

Poněkud odlišné počty uváděl ABS, celkově mělo jít dle jeho statistiky o 17 320 archivních jednotek. Například jen u oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů šlo cca o 70 kartonů různých svazků a spisů.[49] Pokračovala také digitalizace vycházející z bilaterálních dohod se zahraničními partnery – 29 000 souborů z fondu Ministerstvo národní bezpečnosti a 470 souborů ze Sbírky písemností útvarů SNB mapující činnost organizace UPA na území ČSR v letech 1947-1948.[50]    

V roce 2015 archivní oddělení ABS k systematické digitalizaci připravila 207 kartonů, 24 knih a 315 personálních spisů – celkem 3518 inventárních jednotek, a dále pro úřední a badatelské účely dalších 619 signatur, často rozsáhlých operativních svazků a vyšetřovacích spisů.[51]

Nově reorganizovaným oddělením digitalizace ÚSTR bylo naskenováno nejvíce dokumentů z archivních fondů Sekretariát federálního ministra vnitra (75 797 stran), blíže nespecifikovaných fondů Vyšetřovací spisy (29 306 stran) a Objektové svazky (35 752 stran), Záznamní listy VKR (24 715 stran), personální spisy (23 707 stran), Svazková agenda správy zpravodajské techniky (14 kotoučů, 17 688 stran). Po odečtení akvizic mimo ABS šlo celkem o 4639 inventárních jednotek a 226 946 stran.[52]

Podle ABS digitalizační pracoviště ÚSTR i za kontroverzních podmínek nově zřízené 5. oddělení ABS celkem v roce 2015 převedly do elektronické podoby 6 802 inventárních jednotek v rozsahu 605 718 souborů. Hlavní pozornost měla být věnována dokončení digitalizace fondů Velitelství Státní bezpečnosti, Sekretariát federálního ministerstva vnitra (fond A 2/3) a skenování personálních spisů.[53] Nejvíce souborů bylo pořízeno během digitalizace tematické kartotéky vyšetřovacích spisů a kartotéky vyhodnocení vyšetřovacích spisů (90 617 stran), u Sekretariátu FMV byl uveden o něco vyšší celkový počet digitalizátů (80 521 souborů), než kolik vykázal ÚSTR (viz výše), dohromady obě oddělení naskenovala 314 personálních spisů (68 154 stran), samostatně ABS převedl do elektronické podoby 37 569 stran Historického fondu MV, 30 393 stran fondu Velitelství StB, ve spolupráci s ÚSTR 26 357 stran fondu Hlavní správy Veřejné bezpečnosti (H 1) a 21 644 stran fondu Inspekce ministra vnitra. Pro úřední a badatelské potřeby, především pak pro agendu zákona č. 262/2011 Sb. se digitalizovalo dalších 199 636 stran, včetně jakési redigitalizace.[54] Navíc byla provedena kontrola cca 400 000 digitalizovaných karet tzv. kartotéky Studijního ústavu MV a digitalizátů z fondu Židovské organizace.[55]

V roce 2016 oddělení digitalizace ÚSTR omezilo svou spolupráci s ABS a z celkového počtu 424 324 souborů naskenovalo z jeho archivních fondů pouze vybrané signatury ze Záznamních listů VKR (82 813 stran), Ministerstva národní bezpečnosti (76 061 stran), nespecifikovaných objektových svazků (10 485 stran), Správy Veřejné bezpečnosti železnic – H 1/7 (18 496 stran) a Inspekce ministra vnitra ČSSR, I. díl (16 770 stran). Namísto digitalizace pracovníci oddělení kontrolovali digitalizáty a paginovali dokumenty ABS. U více než padesáti procent digitalizovaných souborů – konkrétně 214 409 stran – šlo o akvizice získané mimo ABS.[56]

Jednotlivá oddělení ABS připravila k systematické digitalizaci 392 kartonů a 58 personálních spisů – celkem 2118 inventárních jednotek. V souvislosti se zpracováváním odborných stanovisek v rámci agendy zákona 262/2011 Sb. opět výrazně vzrostly požadavky na ad hoc digitalizaci. Celkově bylo pro tuto neplánovanou digitalizaci připraveno 1303 inventárních jednotek.[57]

Celkem digitalizační pracoviště ÚSTR i ABS naskenovala 197 227 souborů z fondu Záznamních listů VKR, 42 077 souborů z fondu Hlavní správy VB, samostatně ABS 30 722 stran souborů z fondu Sekretariát FMV (A 2/5), 27 060 souborů z Historického fondu MV, 26 034 souborů z fondů skartačních protokolů, zbývajících 15 903 souborů z fondu Inspekce MV (A 8/2), 30 681 souborů z fondu Sekretariátu FMV (A 2/4) a 28 908 stran z fondu personálních spisů. Zejména pro naplnění zákona č. 262/2011 Sb. bylo naskenováno 286 548 stran (2515 inventárních jednotek), z menší části kromě ÚSTR digitalizovaných také Vojenským zpravodajstvím (!).[58] V součtu šlo za celý loňský rok o 788 756 souborů (5118 inventárních jednotek), což mělo znamenat 30% nárůst oproti předchozímu roku.[59]

Celkem bylo digitalizačními pracovišti ÚSTR a ABS v letech 2008-2016 z archivních fondů a sbírek ABS převedeno do elektronické podoby 28 851 845 souborů, při započtení 890 000 blokačních (evidenčních) karet, digitalizovaných již v roce 2007: 29 741 845 souborů (z celkového počtu 33 894 963 souborů).[60]

Specifickou anomálií zůstávají někdy až nečitelné objektové svazky velmi nekvalitně digitalizované před rokem 2007[61] na základě zákonů č. 140/1996 Sb. a č. 107/2002 Sb.[62] Odborem archivní a spisové služby MV ČR či jeho předchůdci, které zatím nejsou ze strany ABS nově digitalizovány a Ministerstvo obrany ČR je dostává v původní podobě.

 

Závěrem

Cílem digitalizace archivních fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek nebyla pouze snaha vyhovět technologickým trendům 21. století, či snížení rizik při manipulaci s originály archiválií a dokumentů[63], ale také šlo o vážně míněný pokus nápravy katastrofického stavu digitalizace a zpřístupňování těchto důležitých materiálů odborné badatelské i laické veřejnosti z let 1990 (1997) až 2007.[64] Systematická digitalizace inventárních jednotek – a dokonce i celých fondů – nejenom zamezuje poškozování archiválií, či umožňuje jejich konzervaci, ale také zabraňuje manipulaci a účelové selekci při nakládání s těmito materiály, čehož jsme byli v některých případech svědky v devadesátých letech minulého století.[65] Nově vybudovaný systém digitalizace se stal vzorem pro partnerské instituce ve střední a východní Evropě, počínaje polským Ústavem národní paměti (IPN) a Ukrajinským ústavem národní paměti (UIPN), resp. Archivem Služby bezpečnosti Ukrajiny konče. Desítky milionů pořízených digitálních kopií navíc po roce 2013, resp. 2014, zabránily jakékoliv snaze o opětné uzavření těchto archivních fondů a sbírek (např. pod záminkou jejich nezpracovanosti).

Díky vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a systematickému postupu jeho Odboru informatiky a digitalizace se tempo a kvalita digitalizace výrazně zvýšila. Předchozí klíčový gestor digitalizace svazkové agendy Odbor archivní a spisové služby MV byl v letech 1997 – 2007 schopen vykázat pouhých 2 895 951 digitalizovaných souborů.[66] Stejného počtu souborů skenovaných ministerstvem vnitra po dobu deseti let digitalizační pracoviště ÚSTR dosáhlo v nové kvalitě během pouhých deseti měsíců. Pozitivním efektem byl také kvalitnější servis vycházející potřebám jak badatelské veřejnosti, tak i úředních partnerů (Národní bezpečnostní úřad, zpravodajské služby apod.), zejména pak Ministerstva obrany ČR po přijetí zákona č. 262/2011 Sb.

Na základě výše uvedených údajů je na místě vyslovit přesvědčení, že není příliš vzdálena vize zakladatele slovenského Ústavu pamäti národa Jána Langoše o vytvoření společného nadnárodní digitálního archivu.[67] Dokonce se zdá, že je blíže realitě než předpokládaný přesun digitalizovaných archivních fondů z ABS do Národního digitálního archivu.[68]

Digitalizace konkrétních inventárních jednotek de facto umožňuje archiválie paralelně a opakovaně využívat v jednom čase. V minulosti, pokud měl jeden úředník, soudce či badatel zapůjčený vybraný archivní spis, nikdo jiný s ním nemohl nakládat. Po digitalizaci tento hendikep odpadl a bylo možno s dokumenty pracovat na více místech zároveň.

Čitelnost digitalizovaných kopií je v průměru velmi dobrá, závislá na kvalitě podkladu (v nejhorším stavu byly předlohy – mikrografické podklady – žakety operativních svazků kádrových příslušníků I. správy a část mikrofiší ZSGŠ ČSLA).[69] V poslední době byly ovšem v několika případech Ministerstvu obrany ČR postoupeny kopie pořízené digitálním fotoaparátem či digitální kopie neodpovídající dokonce vnitřním směrnicím ABS a ÚSTR pro převod archiválií do elektronické podoby.

Jak již bylo v úvodu konstatováno, vzhledem k objemům archivního materiálu a nutnosti obligatorně vyžadovat odborné stanovisko ABS, je nutné – i s ohledem na jiné zdroje informací – pracovat i s kopiemi originálních podkladů. Pokud by tomu tam nebylo, lhůty potřebné k vedení správního řízení (již tak velmi napjaté), by se odhadem zdvojnásobily či ztrojnásobily.

Ve dvou přílohách tohoto článku zveřejňujeme přehledné tabulky, zachycující rozsah inventárních jednotek z jednotlivých fondů a sbírek ABS digitalizovaných v letech 2008-2016, zpracovaný na základě statistických údajů zveřejňovaných v každoročních výročních zprávách Ústavu pro studium totalitních režimů. S ohledem na rozdílnost dostupných údajů (např. zastaralých podkladů na webu ABS, odlišných údajů o parametrech jednotlivých fondů před Generální inventurou a po ní) byl při zpracování tabulek využit i přehled MV ČR Archivní fondy a sbírky v České republice, který autorům pomohl objektivizovat některé nepřesné, zastaralé či nedostatečné údaje.[70]

 

Příloha I.

Archivní fondy Studijního ústavu MV a centrálních útvarů ministerstva vnitra a federálního ministerstva vnitra[71]

  1. Digitalizace archivních fondů Studijního ústavu Ministerstva vnitra v letech 2008-2016

NAD

Název archivního fondu (AF)

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

7

Ministerstvo zahraničních věcí II. a III. sekce

233

1920-1963

33,80[72]

 

3

795

5

Různé německé bezpečnostní složky

135

1931-1964

81,00[73]

 

min. 18

4 426

2

Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD

52

1933-1957

12,50[74]

 

543

34 847

14

Gestapo Hradec Králové a Pardubice

309

1945-1970

2,90[75]

 

min. 9

2 873

4

Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu Čechy a Morava

107

1938-1945

[5,75][76]

 

9

1 502

6

Německé soudy v říši

141

1930-1945

10,90[77]

 

26

2 420

 

79

Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

134

1939-1945

5,50[78]

 

18

1 716

578

Alexandrijský archiv

144

 

81,00[79]

 

135

208 306

3

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

59

1942-1945

21,00[80]

 

34

728

1

Veřejná osvětová služba

44

1940-1947

25,10[81]

 

1

961

 

Spisy sekretariátu MV

303

 

72,50

 

2

261

19

Vytříděné spisy sekretariátu ministerstva vnitra

319

1948-1960

5,30[82]

 

26

3 829

21

Kabinet státobezpečnostních materiálů

323

1935-1963

3,50[83]

 

391

22 487

580

Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945

215 (S/2)

1938-1957

34,20[84]

 

60

7 713

27

Odbor politického zpravodajství MV

2M

1945-1948

79,30[85]

 

198

65 434

12

Ústředna Státní bezpečnosti Praha

305

1935-1973

110,4[86]

 

389

86 074

8

Zemský odbor bezpečnosti Praha

300

1945-1948

12,23[87]

 

42

10 248

17

Zemský odbor bezpečnosti II Praha

315

1922-1947

29,90[88]

 

31

1 461

10

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky

302

1927-1958

17,40[89]

 

960

98 272

15

Velitelství Státní bezpečnosti

310

1945-1953

14,80[90]

 

1 790

101 243

9

Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV

301

1920-1947

9,50[91]

 

26

6 800

16

Očistné komise

312

1945-1948

36,20[92]

 

4

670

757

Čestný soud vysokoškolského studenstva

423

1939-1948

5,15[93]

 

1

53

23

Židovské organizace

425

1926-1976

56,00[94] 

 

16 317

529 638

25

Sbírka různých písemností

S

1897-1968

67,90[95]

 

351

28 360

28

Mapy zpráv zpracované SÚ MV

Z

1959-1972

23,50[96]

 

3 014

109 206

13

Sbírka písemností útvarů SNB nasazených proti UPA (Akce Banderovci)

307

1945-1949

13,80[97]

 

75

9 708

18

Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra

318

1953-1969

41,60[98]

 

60

19 209

22

Správa vyšetřování Státní bezpečnosti - Stíhání nacistických válečných zločinců

325

1938-1989

22,60[99]

 

154

26 510

754

Správa Sboru nápravné výchovy

324

1952-1968

0,48[100]

 

28

3 424

734

Věznice Pankrác

533

1938-1958

[][101]

 

3

1 535

581

Redakce Berlín

317

1957-1963

[][102]

 

1

124

20

Monitory Svobodné Evropy a zahraničního rozhlasu

321

1951-1973

3,50[103]

 

14

20 408

26

Akce R – Majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR

551

1955-1960

4,80[104]

 

1

160

576

Agenda vzniklá při vyšetřování E. V. Vosky a západních zpravodajských služeb

16

1914-1957

1,19[105]

 

8

1 287

753

Dr. Emanuel Moravec

39

1937-1952

0,36[106]

 

3

318

784

Kartotéka odboru politického zpravodajství ministerstva vnitra

 

1945-1989

25,37[107]

 

1

2 470 200

794

Dílčí kartotéka kmenových karet příslušníků SS

 

1931-1945

4,56[108]

 

1

15 508

 

Kartotéky

 

 

 

 

1

53 084

 

  1. Digitalizace archivních fondů řídících, organizačních a inspekčních útvarů ministerstva vnitra a federálního ministerstva vnitra v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

106

Sekretariát ministra vnitra

A 2

 

52,58

 

 

 

 

Sekretariát ministra vnitra - I. díl

A 2/1

1948-1959

10,50

1 998

3 032[109]

72 653[110]

 

Sekretariát ministra vnitra – II. díl

A 2/2

1960-1965

10,44

1 299

47

2 133

 

Sekretariát federálního ministra vnitra – III. díl

A 2/3

1966-1975

10,44

2 541

2 539

80 521

108

Sekretariát federálního ministra vnitra – V. díl

A 2/5

 

 

 

859

30 722

 

Sekretariát federálního ministra vnitra – právní odbor – IV. díl

A 2/4

1970-1978

6,72

385

316

31 927

70

Bezpečnostní složky MV

A 12

(1918) 1945-1960

1,92[111]

276

1

206

724

Odbor pro mezinárodní styky FMV

A 11

1955-1969

6,48[112]

2 253[113]

8

676

737

Organizační a vnitřní správa

A 6[114]

1946-1973

29,72[115]

 

4 091

108 550

104

Organizační a vnitřní správa – V. díl

A 6/5

 

 

 

436

5 888

738

Inspekce ministra vnitra

A 8

1953-1992

18,60[116]

370

2 585[117]

159 611[118]

738

Inspekce ministra vnitra

A 8/1

1953-1972

9,48

 

379

16 770

738

Inspekce ministra vnitra

A 8/2

1951-1981

8,76+ 0,36

370

369

40 468

114

Statisticko-evidenční odbor

A 31[119]

1948-1992

19,01[120]

 

7

2 230

78

Studijní ústav MV

A 1

1959-1969

5,88[121]

628

1

26

73

Sekretariát náměstka MV pro vojska genmjr. Ludvíka Hlavačky a plk. Karla Peprného

A 19

1951-1965

1,08[122]

123

3

167

75

Sekretariát náměstka MV plk. Štefana Demjana

A 24

1954-1968

3,60[123]

1 008

19

272

76

Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jindřicha Kotala

A 5

1951-1968

3,12[124]

1 087

4

30

72

Sekretariát I. náměstka MV plk. Jana Záruby

A 9

1949-1968

5,76[125]

834

73

1 731

71

Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy

A 7

1962-1969

3,80[126]

703

24

998

 

735

Sekretariát státního tajemníka v MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera

A 10

1967-1970

1,875[127]

301

1

4

723

Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška

A 13

1968-1970

0,96[128]

276

9

141

112

Sekretariát náměstka FMV genmjr. JUDr. Jána Pješčaka, DrSc., a genmjr. Pavola Vaňa

A 32

1969-1991

8,60[129]

120

1

80

 

  1. Digitalizace archivních fondů centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a federálního ministerstva vnitra v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

427

Hlavní správa rozvědky (I. správa) – spisový fond

ISF

1939-1990

154,27[130]

 

min. 338

305 666

37

Správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (II. správa SNB)

A 34 (A 34/1)

1953-1990

98,3[131]

 

 

548

54 053

712

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB)

A 30[132]

1954-1971

3,96[133]

453

6

173

38

Správa sledování (IV. správa SNB)

A 25

1948- 1992

17,16[134]

1 646

47

2 917

728

Správa zpravodajské techniky (VI. správa SNB)

A 27

1950-1983

5,52[135]

446

24

600

56

Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa SNB)

A 36

1973-1989

19,44[136]

 

1 825

179 652

116

Správa vyšetřování Státní bezpečnosti a odbory vyšetřování StB v krajích

A 3

1949-1990

122,58[137]

 

min. 35

6 373

 

 

E. Digitalizace archivních fondů útvarů Pohraniční a Vnitřní stráže v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

225

Vojenská rada Hlavní správy pohraniční stráže Praha

2358

1970-1989

4,56[138]

1023

3

176

 

Nezpracované fondy[139]

 

 

802,27

 

2

2 485

 

 

F. Digitalizace archivního fondu Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA v letech 2008-2016

NAD č.

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

583

Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA - neoperativní

 

1945-1990

75,9[140]

 

 

64 195

 

G. Digitalizace archivních fondů Ministerstva vnitra České socialistické republiky v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

55

Hlavní správa Veřejné bezpečnosti

H 1

1945-1969

45,30[141]

 

min. 1982

271 591[142]

62

Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti České socialistické republiky

H 2

1969-1975

6,44[143]

 

1

31

67

Správa vyšetřování Veřejné bezpečnosti MV ČSR

H 7

1945-1989

8,40[144]

 

1

22

68

Sekretariát generálního inspektora ministra vnitra ČSR

G

1969-1970

0,80[145]

376

45

1 729

 

 

H. Digitalizace archivního fondu Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

759

Nesvazková agenda

 

1969-1989

84,06[146]

 

 

21 675

 

 

CH. Digitalizace archivního fondu Hlavní správy rozvědky (I. správa) - operativní svazky v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)[147]

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

595

Objektové svazky

I.S-1

1948-1989

 

1 525

1 525

2 444 477

595

Vyřazené typy

I.S-2

1945-1989

 

666

666

122 320

595

Osobní svazky kádrových příslušníků

I.S-3

1952-1989

 

1 892

1 764[148]

687 491

595

Agenturní svazky

I.S-4

1948-1989

 

7 446

7 446

4 028 594

595

Svazky propůjčených a konspiračních bytů

I.S-7

1950-1990

 

497

328[149]

35 236

595

Svazky operativní korespondence

I.S-8

1952-1989

 

965

965

1 832 299

595

Svazky aktivních a vlivových opatření

I.S-9

1960-1989

 

15

15

30 362

595

Materiály trvalé hodnoty

I.S-MTH

1945-1989

 

 

581

59 572

 

I. Digitalizace archivních fondů centrálních kontrarozvědných útvarů ministerstva vnitra, federálního ministerstva vnitra a Správy Státní bezpečnosti Praha (Statisticko-evidenční odbor) v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

36

Agenturní svazky – Centrála

MV-TS

1948-1990

210,78[150]

43 716

23 026

2 136 479

35

Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála

MV-KR

1948-1990

[236,65][151]

85 932

27 300

3 272 094

34

Objektové svazky – Centrála

MV-OB[152]

1948-1990

291,45[153]

1 318

124

547 889

30

Taktické svazky - Centrála

MV-T

1948-1990

[34,98][154]

1 848

186

37 648

242

Materiály trvalé hodnoty – Centrála/ MTH II. správa MV

MV-MTH

1948-1990

9,79

2 307

1

340

29

Vyšetřovací spisy – Centrála

MV-V

1948-1990

1 343,08[155]

33 719

1 020

748 933

24

Historický fond Státní bezpečnosti

MV-H

1945-1989

68,88[156]

834

1 073

284 217

235

Evidence zájmových osob MV

 

 

222,5[157]

 

 

890 000[158]

237

Sbírka starých protokolů a pomocných knih[159]

 

1950-1989

3,39[160]

 

 

 

240

Registrační protokoly[161]

 

1951-1991

6,85[162]

 

 

 

 

Tematická kartotéka vyšetřovacích spisů

 

 

 

 

1

90 617

241

Sbírka návrhů a rozhodnutí skartačních komisí[163]

 

1948-1990

22 kartonů[164]

 

89

26 034

 

 

J. Digitalizace archivních zvláštních fondů centrálních kontrarozvědných útvarů ministerstva vnitra a federálního ministerstva vnitra (Statisticko-evidenční odbor) v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

31

Zvláštní agenturní svazky

ZA-MV

1953-1990

[3,77][165]

58

13

2 700

32

Zvláštní operativní svazky

ZV-MV

1948-1990

[8,64][166]

60

80

56 504

33

Zvláštní vyšetřovací spisy

ZV-MV

1948-1990

[24,84][167]

414

49

154 684

 

K. Digitalizace archivních fondů Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (III. správa) svazky v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

426

Agenturní svazky  

VKR-TS

1948-1990

160[168]

49 748[169]

min. 45 163[170]

2 097 611[171]

426

Svazky kontrarozvědného rozpracování

VKR-KR

1948-1990

 

7488

 

 

426

Objektové svazky

VKR-OB

 

 

694

9

28 239

233

Záznamní listy VKR

ZL-VKR

 

84,2

 

 

950 248

 

L. Digitalizace archivního fondu Správa sledování (IV. správa) – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

238

Správa sledování SNB - svazky

SL-MV

1970-1990

90,95[172]

 

395

71 378

 

M. Digitalizace archivního fondu Správa zpravodajské techniky (VI. správa) – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

238

Správa zpravodajské techniky – svazky

 

1970-1990

5,77[173]

 

232

286 362

 

N. Digitalizace archivních fondů Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS (stránek)

582

Osobní svazky

ZSGŠ-OS

1945-1990

293,6[174]

42 258[175]

min. 3 083

524 469

582

Svazky rezidentur

ZSGŠ-R

1946-1990

 

40

 

 

582

Základní svazky krycích bytů a techniky

ZSGŠ-KB

1948-1990

 

384

 

 

582

Základní svazky kádrových příslušníků

ZSGŠ-KP

 

 

37

 

 

 

O. Digitalizace archivního fondu Zpravodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (rozvědka) – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

230

Zpravodajská správa HS PS OSH - svazky

 

1966-1990

10,35[176]

 

122

86 633

 

P. Digitalizace archivních fondů Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)[177]

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

232

Agenturní svazky

OVO-TS

1974-1990

 

4 695

5

1 145

232

Svazky kontrarozvědného rozpracování

OVO-KR

1974-1990

 

378

3

256

 

R. Digitalizace archivních fondů personálních spisů příslušníků Sboru národní bezpečnosti, příslušníků a zaměstnanců ministerstva vnitra a federálního ministerstva vnitra, příslušníků Pohraniční a Vnitřní stráže, vojsk ministerstva vnitra, příslušníků Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy a příslušníků Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a Zpravodajské správy Generálního štábu z řad Československé lidové armády v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

751

Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra

 

1950-1990

2 836,24[178]

 

1 602[179]

378 002

748

Personální spisy příslušníků ZSGŠ ČSLA a VKR

 

1950-1990

95[180]

 

4

1 124

 

S. Digitalizace specifických archivních sbírek a fondů v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

 

Evidenční pomůcky, sbírka osobních evidenčních karet příslušníků SNB[181], kartotéky

 

 

 

 

 

3 818 889

 

 

Příloha II.

Archivní fondy teritoriálních útvarů ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti a Státní bezpečnosti

 

A. Digitalizace archivních fondů teritoriálních útvarů Sboru národní bezpečnosti a Státní bezpečnosti v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

721

Zemské velitelství SNB Praha

A 14

1945-1949

19,10[182]

 

81

2 963

199

Správa StB Praha

B 1

1945-1990

46,95[183]

 

173

4 953

278

Správa StB České Budějovice

B 2

1945-1990

27,06[184]

 

15

1 399

368

Správa StB Plzeň

B 3

1945-1990

17,71[185]

 

10

996

444

Správa StB Ústí n/Labem

B 4

1945-1990

64,92[186]

 

13

1 852

515

Správa StB Hradec Králové

B 5

1945-1990

24,60[187]

 

8

591

624

Správa StB Brno

B 6

1945-1990

48,00[188]

 

1

4

666

Správa StB Ostrava

B 7

1945-1990

56,76[189]

 

9

1 680

 

B. Digitalizace archivních fondů teritoriálních útvarů Sboru národní bezpečnosti a Veřejné bezpečnosti v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

541

Městská správa VB Praha[190] a obvodní správy SNB

I

1945-1963/ 1951-2005

81,00[191]

 

 

1

36

465

Krajská správa SNB České Budějovice[192]

J

(1849) 1945-1981/1950-2001

104,78[193]

 

min. 2

693

276

Krajská správa SNB Hradec Králové[194]

M

(1849) 1945-1990

184,03[195]

 

min. 11

9 348

121

Krajská správa SNB Brno[196]

N

(1913) 1945-1972/(1942) 1945-2004

145,81[197]

 

 

261

328

Krajská správa SNB Ostrava[198]

O

(1827) 1945-1984/ 1954-2001

256,95[199]

 

5

4 508

 

C. Digitalizace archivních fondů Správy Státní bezpečnosti České Budějovice – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

36

Agenturní svazky – České Budějovice

CB-TS

1948-1990

 

5 480

35

1 544

35

Svazky kontrarozvědného rozpracování – České Budějovice

CB-KR

1948-1990

 

272

87

2 155

34

Objektové svazky – České Budějovice

CB-OB

1948-1990

 

1 953

21

45 123

29

Vyšetřovací spisy – České Budějovice

CB-V

(1945) 1948-1990

 

5 490/4 405

184

69 505

 

D. Digitalizace archivních fondů Správy Státní bezpečnosti Plzeň – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

35

Svazky kontrarozvědného rozpracování – Plzeň

PL-KR

1948-1990

 

3 875

67

1 421

34

Objektové svazky – Plzeň

PL-OB

1948-1990

 

54

1

420

29

Vyšetřovací spisy – Plzeň

PL-V

1948-1990

 

8 534

143

55 970

249

Taktické svazky/Taktický fond – Plzeň (T/KS Plzeň)

PL-T

 

1948-1990

911

3

150

80

Různé spisy S – Plzeň

PL-S

18,88

1948-1990

 

43

5 200

 

E. Digitalizace archivních fondů Krajské správy MV Karlovy Vary – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

29

Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary

KV-V

(1945) 1948-1960

 

1 917

58

30 398

81

Různé spisy S – Karlovy Vary

KV-S

1948-1960

 

 

27

2 271

 

F. Digitalizace archivních fondů Správy Státní bezpečnosti Ústí nad Labem – svazková agenda v letech 2008-2016[200]

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

34

Objektové svazky – Ústí nad Labem

UL-OB

1948-1990

 

85

 

 

29

Vyšetřovací spisy – Ústí nad Labem

UL-V

1948-1990

 

12 637

117

56 801

82

Různé spisy S – Ústí nad Labem

UL-S

1948-1990

 

2 114

17

1 223

 

G. Digitalizace archivních fondů Krajské správy MV Liberec – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

29

Vyšetřovací spisy – Liberec

LB-V

(1945) 1948-1960

 

700

17

32 661

83

Různé spisy S – Liberec

LB-S

1948-1960

9,58

 

11

1 417

 

H. Digitalizace archivních fondů Správy Státní bezpečnosti Hradec Králové – svazková agenda v letech 2008-2016[201]

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

34

Objektové svazky – Hradec Králové

HK-OB

1948-1990

 

603

106

71 191

29

Vyšetřovací spisy – Hradec Králové

HK-V

1948-1990

 

7 091

144

101 086

 

CH. Digitalizace archivních fondů Správy Státní bezpečnosti Brno – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD č.

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

36

Agenturní svazky – Brno

BN-TS

1948-1990

 

1 801

36

8 705

35

Svazky kontrarozvědného rozpracování – Brno

BN-KR

1948-1990

 

10 238

243

15 832

34

Objektové svazky – Brno

BN-OB

1948-1990

 

464

11

142 878

29

Vyšetřovací spisy – Brno

BN-V

1948-1990

 

14 861

269

217 420

 

I. Digitalizace archivních fondů Správy Státní bezpečnosti Ostrava – svazková agenda v letech 2008-2016[202]

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

34

Objektové svazky – Ostrava

OV-OB

1948-1990

 

109

3

3 124

29

Vyšetřovací spisy – Ostrava

OV-V

1948-1990

 

11 078

164

133 958

249

Taktický fond - Ostrava

OV-T

1948-1990

 

516

7

470

239

Rehabilitační spisy – Ostrava

OV-R

1948-1990

 

56

1

98

84

Různé spisy S - Ostrava

OV-S

1948-1990

22,25

2 351

24

6 437

86

Různé spisy D - Ostrava

OV-D

1948-1990

 

1 228

1

9

 

J. Digitalizace archivního fondu Krajské správy MV Olomouc – svazková agenda v letech 2008-2016

NAD

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

85

Různé spisy S – Olomouc

OL-S

1948-1960

7,83

1 221

19

3 328

 

K. Digitalizace archivních fondů teritoriálních útvarů Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa) v letech 2008-2016

NAD č.

Název AF

Označení AF

Časový rozsah

Rozsah AF (bm)

Celkový počet AJ

Počet DAJ

Počet DS

 

Nezpracované materiály

 

1953-1990

254,3

 

 

17 510

 

Ukázky digitalizace ÚSTR (vlevo) a MV (vpravo).


[1] Srov. PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ, Lenka: Vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu. Ministerstvo obrany a naplňování zákona č. 262/2011 Sb. In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. MO ČR – VHÚ, Praha 2013, s. 10.

[2] Srov. tamtéž, s. 11.

[3] Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, z 8. 6. 2007, § 4 písm. d), § 5 odst. (2).

[4] RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, in: Paměť a dějiny, 2012, č. 3, s. 128.

[5] RENDEK, Petr: Odbor informatiky a digitalizace. Bilance Ústavu pro studium totalitních režimů ČR a Archivu bezpečnostních složek. In: Paměť a dějiny, 2010, č. 1, s. 117.

[6] V případě ÚZD MO ČR nejsou známa souhrnná čísla, nicméně od 1. 9. 2002 do 25. 3. 2005 převedl do elektronické podoby 402 dokumentů (svazků, spisů) v rozsahu 358 522 stran a ve smyslu zákona upravil (znečitelnil chráněné údaje) u 368 dokumentů (92 628 stran). POUROVÁ, Jitka: Hlavní správa vojenské kontrarozvědky – III. správa SNB – a zpřístupňování dokumentů vzniklých její činností v souladu se zákonem č. 107/2002 Sb. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, 2005, č. 3, s. 415.

[7] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008, s. 55; in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava2008.pdf

[8] U digitalizačního pracoviště Odboru archivní a spisové služby MV ČR se před rokem 2007 jednalo o výrazně nekvalitní černobílý výstup ve formátu tiff s faxovou kompresí typu G4. RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, s. 129.

[9] Celkem bylo v letech 2008-2009 digitalizováno 569 861 souborů (stran) personální dokumentace.

[10] RENDEK, Petr: Odbor informatiky a digitalizace, s. 118. Srov. RENDEK, Peter: Information technologies employed in the activities of the totalitarian regimes and the Security Services Archive. In: STĘPNIAK, Władysław (ed.): The Documentation of Communist Security Authorities. Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 October 2012. Naczelna Dyrekcja Archivów Państwowych, Warsaw 2014, s. 317.

[11] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008, s. 60.

[12] RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, s. 130.

[13] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009, s. 39, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava2009.pdf. Digitalizovalo se asi 30 000 souborů denně. The „European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files.“ A Reader on their Legal Foundations, Structures and Activities. BStU, Berlin 2009, s. 21.

[14] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009, s. 68. Grafické ztvárnění systému digitalizace viz tamtéž, str. 69.

[15] RENDEK, Petr: Odbor informatiky a digitalizace, s. 118.

[16] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek 2010, s. 29, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava2008.pdf

[17] Tamtéž, s. 41-42.

[18] Srov. SCHOVÁNEK, Radek – ŽÁČEK, Pavel: Lustrace v evidencích bezpečnostních složek. Od evidence zájmových osob až k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu. In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2 sborník o protikomunistickém odboji. MO ČR – VHÚ, Praha 2015, s. 56-57.

[19] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2011, s. 36, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava-2011.pdf

[20] RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, s. 130.

[21] ŽÁČEK, Pavel: Ústav pro studium totalitních režimů a zákon č. 262/2011 Sb. In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti, s. 16.

[22] BURSÍK, Tomáš: Agenda III. odboje v Archivu bezpečnostních složek. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 332.

[23] ŽÁČEK, Pavel: Ústav pro studium totalitních režimů a zákon č. 262/2011 Sb., s. 16.

[24] Tamtéž, s. 17.

[25] Srov. KUGLER, Pavel: Aplikace zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek, s. 23.

[26] Tamtéž, s. 20.

[27] BURSÍK, Tomáš: Agenda III. odboje v Archivu bezpečnostních složek, s. 332.

[28] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2011, s. 53.

[29] Úplný přehled digitalizace podle archivních fondů Studijního ústavu MV viz tamtéž, s. 53-54.

[30] Tamtéž.

[31] Viz http://old.ustrcr.cz/cs/prehled-digitalizace-za obdobi-2008-2011. Deset operátorů digitalizace realizovalo v průměru 16 000 souborů (stránek) denně, a to na 7 knižních skenerech a 2 skenerech mikrofiší a mikrofilmů.

[32] RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, s. 130.

[33] Tamtéž, s. 74.

[34] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2012, s. 54, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/vyrocni_zprava_2012.pdf

[35] Tamtéž, s. 55-56.

[36] Tamtéž, s. 55.

[37] LEŚKIEWICZ, Rafał – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Handbook of the European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files. ÚSTR-IPN, Praha 2013, s. 141-145.

[38] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2013, s. 20, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/vyrocni-zprava-2013.pdf

[39] Tamtéž, s. 21-23.

[40] Kromě toho bylo digitalizováno 636 inv.j. z fondu A 2/2 (10 kartonů), 392 inv.j. z fondu A 6/3, 139 inv.j. z fondu 144, 117 inv.j. z fondu 425, 27 inv.j. z fondu MNB (88 kartonů) a 5 inv.j. ze Záznamních listů VKR (15 kart.). Tamtéž, s. 42.

[41] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2013, s. 20.

[42] RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, s. 129.

[43] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2013, s. 42.

[44] ŽÁČEK, Pavel: Ústav pro studium totalitních režimů a zákon č. 262/2011 Sb., s. 17.

[45] BURSÍK, Tomáš: Agenda III. odboje v Archivu bezpečnostních složek. Zpráva č. 2. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 256.

[46] Srov. KUGLER, Pavel: Aplikace zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek, s. 23.

[47] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2014, s. 20, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/vyrocni-zprava-2014.pdf

[48] Tamtéž, s. 21-23.

[49] Tamtéž, s. 37.

[50] Tamtéž, s. 20.

[51] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2015, s. 50, in: www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/vyrocni-zprava-2015.pdf

[52] Tamtéž, s. 40.

[53] Tamtéž, s. 50.

[54] Tamtéž, s. 158.

[55] Tamtéž, s. 50.

[56] Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2016, s. 40, in: www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2008/12/USTR_VZ_2016_web2.pdf

[57] Tamtéž, s. 51.

[58] Tamtéž, s. 162-165.

[59] Tamtéž, s. 51.

[60] Srov. součet údajů uvedených v tabulkách v přílohách č. I a II.

[61] K tomu srov. poznámku 66.

[62] Zákon č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, z 8. 3. 2002.

[63] RENDEK, Petr: Zpráva o činnosti v oblasti informačních technologií, s. 130. Razantní degradaci podléhají zejména nekvalitní písemnosti z padesátých let 20. století.

[64] K tomu stručně ŽÁČEK, Pavel: Digitization – A new form of international cooperation. In: STĘPNIAK, Władysław (ed.): The Documentation of Communist Security Authorities, s. 309-310.

[65] Srov. ŽÁČEK, Pavel: Prekonávanie totalitnej minulosti z pohľadu archívov bezpečnostních zložiek. In: MEDVECKÝ, Matej (ed.): Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou – od trestneprávnej roviny po vedecký výskum. ÚPN, Bratislava 2014, s. 24-28.

[66] Zde nutno poznamenat, že tento údaj je poněkud zavádějící, neboť svazky byly po naskenování v systému uloženy až třikrát; celkem šlo o 25 341 složek. Pro úplnost uvádíme, že Ing. L. M., který měl na starosti technickou stránku převodu do elektronické podoby ředitele OABS MV P. Žáčka po jeho nástupu do funkce v listopadu 2016 informoval, že celá polovina digitalizátů je absolutně nečitelná.

[67] Srov. ŽÁČEK, Pavel: Digitization – A new form of international cooperation, s. 310-312.

[68] LEŚKIEWICZ, Rafał – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Handbook of the European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files, s. 140.

[69] Srov. tamtéž, s. 309.

[71] Poznámka: NAD – Národní archivní dědictví, AF – archivní fond, bm – běžný metr, AJ – archivní jednotka, DAJ – digitalizovaná archivní jednotka, DS – digitalizovaný soubor (strana), min. – minimálně, GI – generální inventura.

[72] Dle přehledu MV ČR Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx) je AF v rozsahu 1,2 bm nezpracován a neinventarizován.

[73] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 13,44 bm nezpracován a neinventarizován.

[74] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 12,72 bm nezpracován a neinventarizován.

[75] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 3 bm nezpracován a neinventarizován.

[76] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 5,75 bm nezpracován a neinventarizován.

[77] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 67,32 bm nezpracován a neinventarizován.

[78] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 68,16 bm nezpracován a neinventarizován.

[79] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 2,04 bm nezpracován a neinventarizován.

[80] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 21,24 bm nezpracován a neinventarizován.

[81] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 25,1 bm nezpracován a neinventarizován.

[82] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,36 bm nezpracován a neinventarizován.

[83] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 3,84 bm nezpracován a neinventarizován.

[84] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 34,2 bm nezpracován a neinventarizován.

[85] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 80,64 bm nezpracován a neinventarizován.

[86] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 107,9 bm nezpracován a neinventarizován.

[87] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 12,23 bm nezpracován a neinventarizován.

[88] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 29,87 bm nezpracován a neinventarizován.

[89] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 72,3 bm nezpracován a neinventarizován.

[90] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 18,91 bm nezpracován a neinventarizován.

[91] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 17,71 bm nezpracován a neinventarizován.

[92] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 55,17 bm nezpracován a neinventarizován.

[93] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 5,15 bm nezpracován a neinventarizován.

[94] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 72,11 bm nezpracován a neinventarizován.

[95] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 62,36 bm nezpracován a inventarizován.

[96] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 30,72 bm nezpracován a neinventarizován.

[97] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 13,71 bm nezpracován a neinventarizován.

[98] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 58,03 bm nezpracován a neinventarizován.

[99] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 23,18 bm nezpracován a neinventarizován.

[100] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 0,48 bm nezpracován a neinventarizován.

[101] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,1 bm nezpracován a neinventarizován.

[102] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 0,29 bm nezpracován a neinventarizován.

[103] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 25,34 bm nezpracován a neinventarizován.

[104] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 25,34 bm nezpracován a neinventarizován.

[105] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 1,19 bm nezpracován a neinventarizován.

[106] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 0,36 bm nezpracován a neinventarizován.

[107] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 25,37 bm nezpracován a neinventarizován.

[108] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 4,56 bm nezpracován a neinventarizován.

[109] Zřejmě jde o součet částí AF: A 2/1 + A 2/2.

[110] Zřejmě jde o součet částí AF: A 2/1 + A 2/2.

[111] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 1,93 bm zpracován a inventarizován; 1,4 bm nezpracováno.

[112] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,48 bm zpracován a inventarizován.

[113] Jde o součet AF: A 11/1 + A 11/2.

[114] Rozsah dílů AF A 6 – A 6/1 (3,48 bm), A 6/2 až A 6/5 (18,24 bm).

[115] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Organizační a vnitřní správa FMV (1946-1973) v rozsahu 21,96 bm zpracován a inventarizován; Organizační a vnitřní správa FMV (1951-1956) v rozsahu 2,52 bm zpracován a inventarizován; Organizační a vnitřní správa FMV (1951-1970) v rozsahu 3 bm zpracován a inventarizován; Organizační a vnitřní správa FMV (1954-1970) v rozsahu 2,28 bm zpracován a inventarizován; Organizační a vnitřní správa FMV (1960-1975) v rozsahu 1,94 bm zpracován a inventarizován; Organizační a vnitřní správa Ministerstva vnitra ČSR (1948-1989) 8,04 bm zpracován a inventarizován; 8,64 bm nezpracováno.

[116] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 18 bm zpracován a inventarizován; 83,62 bm nezpracováno.

[117] Pravděpodobně započteny digitalizované inventární jednotky z fondu A 8/1 (zřejmě v originální i mikrofišové podobě).

[118] Pravděpodobně započteny digitalizované inventární jednotky z fondu A 8/1 (zřejmě v originální i mikrofišové podobě).

[119] Rozsah jednotlivých částí AF A 31 – A 31/1 (1948-1979): 8 bm, 565 inv.j.; A 31/2 (1967-1989): 8,25 bm + 1 kartotéka, 456 inv.j.; A 31/3 (1989-1990): 2,76 bm.

[120] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,2 bm zpracován a inventarizován; 21,62 bm nezpracováno.

[121] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 5,88 bm zpracován a inventarizován.

[122] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 1,08 bm zpracován a inventarizován.

[123] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 3,6 bm zpracován a inventarizován.

[124] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 3,12 bm zpracován a inventarizován.

[125] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 5,76 bm zpracován a inventarizován.

[126] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 4,3 bm zpracován a inventarizován.

[127] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 1,75 bm zpracován a inventarizován.

[128] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 0,96 bm zpracován a neinventarizován.

[129] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,72 bm zpracován a inventarizován; 0,04 bm nezpracováno.

[130] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 172,04 bm nezpracován a neinventarizován.

[131] Podle GI dokonce 185,28 bm (asi včetně fondu A 34/1). Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 194,37 bm nezpracován a neinventarizován.

[132] Z toho část AF A 30/2 (1945-1971) má rozsah 48,36 bm (1833 inv. j.); nezpracováno zbývá 254,3 bm (z let 1953-1990).

[133] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 47,04 bm zpracován a inventarizován; 340,29 bm nezpracováno.

[134] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 17,47 bm nezpracován a neinventarizován.

[135] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 5,52 bm zpracován a inventarizován; 29,46 bm nezpracováno.

[136] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 20,75 bm nezpracován a neinventarizován.

[137] Podle GI jde o části AF: A 3/1 (z let 1951-1972) v rozsahu 1,2 bm, A 3/2 (z let 1950-1977) 3,625 bm, A 3/3 (z let 1968-1989) 17,25 bm; Odbor vyšetřování StB Praha (C 1) v rozsahu 0,12 bm, Odbor vyšetřování StB České Budějovice (C 2) 0,12 bm, Odbor vyšetřování StB Ústí n/Labem (C 4) 0,5 bm, Odbor vyšetřování StB Liberec (C 4-6), vše z let 1951-1972. Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 135,47 bm nezpracován a neinventarizován.

[138] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 4,56 bm zpracován a inventarizován.

[139] Pravděpodobně jde o AF: Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (1945-1992), 3. brigáda PS Karlovy Vary (1951-1966), 4. brigáda PS Znojmo (1950-1992), 5. brigáda PS Cheb (1951-1992), 7. brigáda PS Sušice (1950-1992), 9. brigáda PS Domažlice (1951-1992), 10. brigáda PS Volary (1951-1966), 12. školní brigáda PS Planá u Mariánských Lázní (1950-1992), 15. brigáda PS České Budějovice (1951-1992), 19. brigáda PS Děčín (1952-1966), Pohraniční útvary SNB (1945-1951), Oddělení pohraniční kontroly (1958-1965), Politická správa PS a OSH (1950-1985), Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Bruntál (1951-1966), Poddůstojnická škola psovodů PS Libějovice (1951-1960), Poddůstojnická školy technická PS Litoměřice (1952-1964), Brigáda poddůstojnických škol Pohraniční a Vnitřní stráže Planá (1963-1966), Důstojnická škola PS Holešov (1972-1976), Důstojnická a praporčická škola SNB, PS a VMV Holešov (1985-1989).

[140] Podle GI jde o 2516 kartonů.  Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 137,83 bm nezpracován a neinventarizován.

[141] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 42,67 bm zpracován a inventarizován; 4,08 bm nezpracováno.

[142] Z AF Dozorčí útvaru Hlavní správy VB (H 1/5)se digitalizovalo minimálně 7 inv. j. o 5638 souborech a Správa VB železnic (H 1/7) 36 inv. j. o 2356 souborech.

[143] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 17,61 bm zpracován a inventarizován; 1,62 bm nezpracováno.

[144] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 8,28 bm zpracován a inventarizován; 10,65 bm nezpracováno.

[145] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 0,72 bm zpracován a inventarizován; 0,02 bm nezpracováno.

[146] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 84,86 bm nezpracován a neinventarizován.

[147] Celý AF měl rozsah celkem 496,07 bm; podle GI jde o 459 kartonů. Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 494,37 bm nezpracován a neinventarizován.

[148] Zbytek osobních svazků bývalých příslušníků I. S-SNB byl ABS od ÚZSI během delimitace převzat v digitalizované podobě.

[149] Zbytek svazků propůjčených a konspiračních bytů byl ABS od ÚZSI během delimitace převzat v digitalizované podobě.

[150] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice byly všechny agenturní svazky z centrály i českých krajů soustředěny do AF Svazky tajných spolupracovníků (1948-1991), v rozsahu 245,17 bm nezpracovaného a neinventarizovaného.

[151] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice byly všechny kontrarozvědné svazky z centrály i českých krajů soustředěny do AF Svazky kontrarozvědného rozpracování (1948-1991), v rozsahu 236,65 bm nezpracovaného a neinventarizovaného.

[152] Včetně tzv. živých objektových svazků MV-OBŽ (1948-1990) v rozsahu 660 inventárních jednotek.

[153] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice byly všechny OBS z centrály i českých krajů soustředěny do AF Objektové svazky (1948-1990), v rozsahu 249,68 bm nezpracovaného a neinventarizovaného.

[154] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice byly všechny taktické svazky z centrály i českých krajů soustředěny do AF Taktické svazky (1948-2006), v rozsahu 34,98 bm nezpracovaného a neinventarizovaného.

[155] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice byly všechny vyšetřovací spisy z centrály i českých krajů soustředěny do AF Správa vyšetřování Stb – vyšetřovací spisy (1948-1990), v rozsahu 59,55 bm zpracovaného a neinventarizovaného; 1299,23 bm nezpracováno.

[156] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 69,36 bm nezpracován a neinventarizován.

[157] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 287,12 bm nezpracován a neinventarizován.

[158] Digitalizováno již v roce 2007 na Odboru archiv bezpečnostních složek MV.

[159] Vykázáno v rámci R.

[160] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 3,37 bm nezpracován a neinventarizován.

[161] Vykázáno v rámci R.

[162] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,85 bm nezpracován a neinventarizován.

[163] Jindy označeno: fond skartační komise kontrarozvědky. Šlo o následující AF v rozsahu 42 kartonů: Rozhodnutí skartační komise, návrhy na skartaci – MV (NAD 241; 2,1 bm), Vyhodnocení a návrhy na zničení svazků Ústí nad Labem (NAD 243; 1,2 bm), Rozhodnutí o skartaci svazků uložených do archivu, České Budějovice (NAD 244; 1,2 bm), Rozhodnutí skartační komise, skartační návrhy, Hradec Králové (NAD 252; 0,6 bm), Rozhodnutí skartační komise, Plzeň (NAD 253; 0,12 bm) a Návrhy na skartaci, Ostrava (NAD 254; 0,45 bm). Výroční zpráva ÚSTR 2013, s. 31; Výroční zpráva ÚSTR/ABS 2016, s. 150.

[164] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 5,79 bm nezpracován a neinventarizován.

[165] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 3,77 bm nezpracován a neinventarizován.

[166] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 6,84 bm nezpracován a neinventarizován.

[167] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 24,48 bm nezpracován a inventarizován.

[168] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF (agenturní, kontrarozvědné a objektové svazky VKR dohromady) v rozsahu 343,41 bm nezpracován a neinventarizován.

[169] Ke konci roku 2012 vykázal ABS pouze součet archivních jednotek VKR-TS a VKR-KR (57 236 arch. j.).

[170] Ke konci roku 2012 byl uveden pouze součet digitalizovaných archivních jednotek VKR-TS a VKR-KR (45 162 arch.j.) a ani ve výročních zprávách ÚSTR za roky 2013 a 2014 nejsou fondy VKR-TS a VKR-KR rozlišeny.

[171] Jde o součet digitalizovaných souborů (stránek) z archivních jednotek fondů VKR-TS a VKR-KR.

[172] Podle GI jde o 650 kartonů. Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 93,33 bm nezpracován a neinventarizován.

[173] Podle GI je o232 cívek mikrofilmů. Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 0,58 bm nezpracován a neinventarizován.

[174] Podle GI jde o 405 kartonů. Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 304,07 bm nezpracován a neinventarizován.

[175] Pravděpodobně jde o úplný počet všech archivních jednotek AF Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA – svazková agenda (ZSGŠ-OS + ZSGŠ-R + ZSGŠ-KB + ZSGŠ-KP).

[176] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 10,2 bm nezpracován a neinventarizován.

[177] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 23,24 bm nezpracován a neinventarizován.

[178] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 2836,24 bm nezpracován a neinventarizován.

[179] Z výročních zpráv ÚSTR z let 2013-2016 není zřejmé, kolik z personálních spisů digitalizovaných ÚSTR/ABS bylo z fondů Personální spisy ministerstva obrany anebo Personální spisy ministerstva spravedlnosti; v roce 2015 jsou sice „personální spisy“ v přehledu digitalizace uvedeny dvakrát, nicméně nejspíše jde o chybu ve výkazu.

[180] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 116,93 bm nezpracován a neinventarizován.

[181] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Osobní evidenční karty (1950-1990) v rozsahu 129,71 bm nezpracován a neinventarizován.

[182] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF v rozsahu 19,1 bm zpracován a inventarizován.

[183] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Správa SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje – správa Státní bezpečnosti Praha v rozsahu 28,44 bm zpracován a inventarizován; 82,55 bm nezpracováno.

[184] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB – správa Státní bezpečnosti České Budějovice v rozsahu 15,56 bm zpracován a inventarizován; 37,37 bm nezpracováno.

[185] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB – správa Státní bezpečnosti Plzeň v rozsahu 4,26 bm zpracován a inventarizován; 49,45 bm nezpracováno.

[186] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB – správa Státní bezpečnosti Ústí nad Labem v rozsahu 31,68 bm zpracován a inventarizován; 76,65 bm nezpracováno.

[187] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB – správa Státní bezpečnosti Hradec Králové v rozsahu 6,98 bm zpracován a inventarizován; 28,97 bm nezpracováno.

[188] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB – správa Státní bezpečnosti Brno v rozsahu 11,9 bm zpracován a inventarizován; 106,61 bm nezpracováno.

[189] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB – správa Státní bezpečnosti Ostrava v rozsahu 16,08 bm zpracován a inventarizován; 46,15 bm nezpracováno.

[190] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Městská správa Veřejné bezpečnosti Praha v rozsahu 19,86 bm zpracován a inventarizován.

[191] Podle GI nezpracováno 339,40 bm.

[192] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB České Budějovice (1946-1989) v rozsahu 17,87 bm zpracován a inventarizován; 34,34 bm nezpracováno.

[193] Podle GI nezpracováno 134 bm.

[194] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB Hradec Králové (1945-1989) v rozsahu 43,5 bm zpracován a inventarizován; 19 bm nezpracováno.

[195] Podle GI nezpracováno 26,24 bm.

[196] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB Brno (1946-1989) v rozsahu 8,95 bm zpracován a inventarizován; 54,96 bm nezpracováno.

[197] Podle GI nezpracováno 100,5 bm.

[198] Dle přehledu Archivní fondy a sbírky v České republice je AF Krajská správa SNB Ostrava (1945-1989) v rozsahu 41,21 bm zpracován a inventarizován; 71,27 bm nezpracováno.

[199] Podle GI nezpracováno 458,22 bm.

[200] Agenturní svazky a svazky kontrarozvědného rozpracování S-StB Ústí nad Labem byly v polovině 90. let přemanipulovány do archivního protokolu Centrály FMV.

[201] Agenturní svazky a svazky kontrarozvědného rozpracování S-StB Hradec Králové byly v polovině 90. let přemanipulovány do archivního protokolu Centrály FMV.

[202] Agenturní svazky a svazky kontrarozvědného rozpracování S-StB Ostrava byly v polovině 90. let přemanipulovány do archivního protokolu Centrály FMV.