Milionové škody a pochybení v řízení ÚSTR a ABS

Tiskové prohlášení odborových organizací působících v ÚSTR a ABS  ke kontrolnímu závěru NKÚ zkoumajícího činnost ÚSTR a ABS v letech 2012–2014

Představitelé odborových organizací působících v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále „Ústavu“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) se seznámili se závěry kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřil hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, a konstatují, že byly potvrzeny mnohé skutečnosti, na které zástupci zaměstnanců opakovaně a dlouhodobě upozorňovali vedení Ústavu, státní orgány a veřejnost.

NKÚ potvrdil, že z důvodů personálních čistek a následných pracovněprávních sporů dochází k značným finančním ztrátám z příjmů daňových poplatníků, které NKÚ vyčíslil jen do roku 2013 u obou institucí na 5 162 864,- Kč, přičemž současně zdůraznil, že některé spory nejsou doposud ukončeny. Skutečnost, že Ústav i Archiv ani nevedly náklady o soudních sporech v účetních závěrkách, je signifikantní. NKÚ ve své zprávě také zdůraznil, že Státní úřad inspekce práce zjistil nedodržení zákonné povinnosti projednat rozvázání pracovního poměru s odborovou organizací.

Protestní happening pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimů „Hromadné propuštění – vánoční nadílka pro zaměstnance ÚSTR“ (prosinec 2014)

Kontrolní zpráva poukazuje na špatnou spolupráci mezi Ústavem a Archivem a nepřímo prokázala tendenčnost jejich kritiky procesu digitalizace, neboť bylo zjištěno, že ani Archiv neplnil zákonnou povinnost kontrolovat předávané digitalizační kopie archivních dokumentů. Zodpovědnou osobou byla dnešní ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, která se přitom paradoxně podílela na jednostranné a účelové kritice procesu digitalizace. Podle kontrolní zprávy Ústav a Archiv také neplnily jednu z hlavních činností uložených zákonem, neboť nezveřejňovaly v plném rozsahu dokumenty převedené do elektronické podoby.

NKÚ také upozornil, že přestože na základě různých kontrol byla zjištěna závažná pochybení, nebyla k nim v kontrolovaném období přijata zásadní nápravná opatření. To naznačuje účelovost některých specializovaných kontrol a jednání obou institucí.

Kontrolní zpráva také potvrdila oprávněnost dlouhodobých obav zástupců zaměstnanců, neboť dochází k trvalému snižování počtu digitalizovaných dokumentů v Ústavu a naopak ke zvyšování nákladů procesu digitalizace.

 

V Praze dne 26. dubna 2016

 

Miroslav Vodrážka

předseda Nezávislé odborové organizace ÚSTR

 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

předseda Odborové organizace vědeckých pracovníků ÚSTR

 

Mgr. Mgr. Ing. Lubomír Augustin

předseda Odborové organizace zaměstnanců ÚSTR a ABS