Otevřený dopis KPV ČR k novele zákona č. 262/2011 Sb.

Dne 29. července 2015 odeslali představitelé Konfederace politických vězňů ČR otevřený dopis vládě ČR, Legislavní radě vlády ČR, senátorům a poslancům Parlamentu ČR. Komentují v něm dosavadní výsledky naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Vedle jiného s odkazem na stanovisko ministerstva obrany kritizují Archiv bezpečnosntích složek, který nezvládá vypracovávat v přijatelném termínu odborné posudky a digitalizovat archivní dokumenty, ačkoliv v minulém roku obdržel značné navýšení rozpočtových prostředků na tuto činnost a nová pracovní místa. Současně KPV ČR vyjadřuje nesouhlas s některými aspekty navrhované novely uvedeného zákona.

Otevřený dopis Konfederace politických vězňů ČR Vládě ČR, Legislativní radě vlády ČR, senátorům a poslancům k novele zákona č. 262/2011 Sb.

Vážení ústavní činitelé,

obracíme se Vás touto cestou s žádostí o podporu a nápravu neuspokojivého stavu při vyřizování žádostí dle zákona č. 262/2011 Sb., o vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu týkající se našich členů spolku KPV ČR.

Máme věrohodně zmapováno více než 300 žádostí, kde více jak 200 žádostí bylo podáno hned po účinnosti zákona v roce 2011 a dále v roce 2012 a 2013, o kterých doposud prvoinstanční orgán MO ČR nerozhodl. Stejně tak máme informace o neuspokojivém stavu rozhodování Etické komise (EK), kdy evidujeme více jak 20 odvolání, o kterých nebylo doposud za více jak půl roku rozhodnuto. V obou jmenovaných případech dochází k porušování práv žadatelů, a kdy máme důvodně za to, kdy MO ČR špatně aplikuje citovaný zákon, nedodržuje lhůty, stejně tak i Etická komise.

Z naší zkušenosti víme, že ministerstvo obrany argumentuje špatnou průchodností a nedostatečnou kapacitou při vyžádání odborných stanovisek z ABS a dalších institucí potřebných pro rozhodnutí.

K řešení této situace se konalo veřejné slyšení v Senátu PČR v loňském roce, kdy mělo dojít i k navýšení finančních prostředků ke zlepšení této situace, zejména posílení v personální oblasti ABS.

Musíme bohužel konstatovat, že situace se nikterak nezlepšila a řada našich členů se rozhodnutí ani po více jak 3 letech nedočkala. Celá situace je o to více alarmující, že je připraven vládní návrh novely výše citovaného zákona, který tento problém spíše zakonzervuje a v konečném důsledku legalizuje nedodržování rozhodovacích lhůt – zejména vsunutím ustanovení: „Po dobu opatřování stanovisek podle věty první lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží“ do jeho... § 6, odst. 3! Máme tedy důvodné obavy, že jeho přijetí vyřizování žádostí nikterak neurychlí. Naopak kvitujeme návrh lepšího právního zakotvení postavení EK.

Žádáme Vás proto, zejména zvláště důrazně ústavní činitele, o zapojení se do diskuze, aby se této problematice dostalo patřičné pozornosti. Je to citlivá otázka nejen právní, ale i morální a to zejména proto, že předmětný zákon spatřil světlo světa teprve nedávno, 23 let po skončení období nesvobody. Řada účastníků 3. odboje se jej ani nedožila a nyní jsme svědky toho, že se ti zbylí nedožívají vydání rozhodnutí o své žádosti.

Apelujeme na Vás zejména proto, že pokud má v našem právním státě ústavními zákony každý zaručeno právo na to, aby o jeho žádosti bylo rozhodnuto v zákonných lhůtách, pak bychom po Vás požadovali, abyste se o to, jakožto povolané politické elity, zasloužili.

Věříme, že se touto neutěšenou situací budete se vší vážností zabývat a že výsledkem Vašeho zájmu bude markantní zlepšení celé situace v rozhodování o žádostech, ať už za účinnosti stávajícího zákona nebo přijetím takové novely, která k rychlejšímu rozhodování v obou stupních k tomu povede.

Předem děkujeme za Vaše pochopení i vstřícnost.

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

Ing. František Šedivý, Zdeněk Kovařík v.r. a Leo Žídek v.r., místopředsedové KPV ČR

V Praze dne 29. července 2015